Regjeringen innfører strømstønad til borettslag og sameier

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energidepartementet har fredag 21. januar fastsatt en forskrift slik at borettslag og sameier også inkluderes i strømstønadsordningen. Stønad for desember og januar vil for de fleste bli utbetalt i februar.

Den nye forskriften omfatter fellesmålt strømforbruk for husholdninger i eierseksjonssameier, borettslag, boligaksjeselskaper og ikke-seksjonerte boligsameier. Disse er i forskriften definert som boligselskaper.

- Jeg vet at mange har vært bekymret for at fellesmålt strømforbruk i sameier og borettslag ikke skulle bli dekket av strømstønadsordningen. Jeg er glad for at vi nå får på plass en forskrift som sikrer at store forbruksposter i borettslag og sameier, slik som elektrisk oppvarming og varmtvann, også omfattes av strømstønadsordningen for husholdninger, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Stønaden skal dekke fellesmålt husholdningsforbruk i boligselskapene, ikke strømforbruk til andre formål i bygget slik som næringsvirksomhet. I forskriften pålegges boligselskapene ansvar for å sørge for at støtten faktisk kommer husholdningene til gode.

Forskriften skal hovedsakelig beregnes på samme måte som etter strømstønadsloven. For å tilpasse ordningen til husholdninger i boligselskaper, er det i forskriften inntatt noen særregler for boligselskaper med stort forbruk og for boligselskaper med annen virksomhet over et visst omfang i bygget:

  • Det gis ikke stønad for fellesmålt forbruk som i sum overstiger 5000 kWt per måned per boenhet. Boligselskapet må rapportere overskridelse til nettselskapet.
  • Boligselskap med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem skal også rapportere til nettselskapet hvis mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger.
  • Nettselskapet justerer stønadsbeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer.

Strømstønad som er gitt eller gis på bakgrunn av strømmålere i den enkelte boenhet kommer i tillegg. Forskriften gjelder strømforbruk i samme periode som etter strømstønadsloven.

Regjeringen fremmer samtidig med forskriftsendringen en proposisjon til Stortinget om de bevilgningsmessige konsekvensene av å utvide strømstønadsordningen til å gjelde fellesmålt husholdningsforbruk i boligselskap. I prop 55 S (2021-2022) om endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet, fremgår det at utvidelsen av ordningen er beregnet til å koste om lag 300 millioner kroner. Strømstønaden vil gjelde for desember 2021 til og med mars 2022.