Regjeringen starter arbeidet med å utrede ny forvaltningsordning for statseid grunn i Nordland og Troms

Regjeringa har bestemt seg for å starte arbeidet med å utrede en ny forvaltningsordning for statseid grunn i Nordland og tidligere Troms fylke, med sikte på å sikre lokalsamfunn og samiske interesser større innflytelse og involvering i utmarksforvaltningen.

Arbeidet er en oppfølging av forslaget fra samerettsutvalget II (NOU 2007:13) om ny forvaltningsordning for Nordland og Troms. Samerettsutvalget II leverte en omfattende og grundig rapport, med ulike forslag. Utvalgets medlemmer var delt i synet på hva som ville være den beste ordningen for forvaltning av og disponering av statseid grunn i Nordland og Troms. Flertallet i Samerettsutvalget foreslår en egen ordning, med elementer fra fjellova, men tilpasset de spesielle forholdene i Nordland og Troms.

Det er viktig at samiske interesser, jordbruksinteresser, og interessene til andre utmarksbrukere blir ivaretatt. Løsningen bør være tilpasset de særlige forholdene i Nordland og Troms. Vi vil derfor jobbe mye med å involvere de lokale interessene som bruker utmarka – kommunene, landbruksnæringa, reindrifta- og øvrig lokalt næringsliv, Statskog SF som grunneier, statsforvalterne, friluftslivs- og jegerinteresser, Forsvaret mv. I arbeidet skal en opprettholde allemannsretten og legge til rette for at alle kan oppleve natur og friluftsliv.

Siden de aktuelle områdene er samiske reinbeiteområder vil regjeringen konsultere med Sametinget og Norges reindriftsamers landsforbund. Departementene planlegger et oppstartsmøte med Sametinget i løpet av sommeren.

Det er en forutsetning for arbeidet at eksisterende bruks- og eierrettigheter for private parter skal ligge fast, uavhengig av hvilken modell som blir valgt. Det betyr at arbeidet med saken kan skje uavhengig av vurderingen av samerettsutvalgets forslag om kartlegging av eksisterende bruks- og eierrettigheter, som ligger til Justis- og beredskapsdepartementet.

Arbeidet vil skje i samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Justisdepartementet.

Fra høsten 2021 vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet starte arbeide med å innhente innspill og synspunkter fra ulike berørte i lokalsamfunn i Nordland og Troms, blant annet gjennom innspillsmøter. Regjeringen har ikke tatt stilling til de ulike forslagene fra samerettsutvalget, for eksempel når det gjelder grunneiermodell eller de ulike modeller som er foreslått for styring av forvaltningen av fornybare ressurser.

Målet for arbeidet er å utarbeide en eller flere mulige modeller for forvaltningen. Aktuelle lovforslag for å gjennomføre modellen eller modellene, vil bli sendt på offentlig høring på vanlig måte før regjeringen eventuelt forbereder en sak for Stortinget.