Regjeringen vedtar miljøforbedringer i Barduvassdraget

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det er i statsråd fredag 18. februar fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Barduvassdraget. Hovedformålet med revisjonen har vært å bedre miljøtilstanden i vassdraget.

Miljøtilstanden bedres ved pålegg om minstevannføring på flere steder i vassdraget, samtidig som de opprinnelige konsesjonsvilkårene blir oppgradert til dagens standard.

Reguleringen av Altevatn utnyttes i Innset og Straumsmo kraftverk, som har en årlig kraftproduksjon på om lag 1,2 TWh (tilsvarer forbruket til 55 000 husholdninger). Barduelva er en verdifull fiskeelv og området rundt Altevatn er mye brukt til friluftsliv. Kommuner og brukerinteresser har fremmet krav om minstevannføring og sommervannstand i magasinet. Vassdraget er også prioritert for miljøforbedringer som kan medføre krafttap i vannforvaltningsplanen.

- I Barduvassdraget pålegger vi nå minstevannføring fra Innsetdammen av hensyn til fisk. Vi innfører ikke magasinrestriksjoner i Altevatn siden dette er et viktig magasin som gir samfunnet verdifull regulerbar kraftproduksjon, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Det pålegges slipp av minstevannføring fra Innsetvatn på 2 m3/s sommer og 0,5 m3/s vinter. Det stilles i tillegg krav om jevn vannføring på 12 m3/s i Barduelva i sommerhalvåret, av hensyn til bunndyr og fisk. Dette er i tråd med NVEs anbefaling. Målepunktet flyttes til Fosshaug bro, slik at bidraget fra Sørdalselva også regnes inn. Dette medfører at Straumsmo kraftverk i større grad kan bidra med systemtjenester i de periodene Sørdalselvas vannføring dekker kravet til minstevannføring.

I revisjonsvedtaket er det også fastsatt oppdaterte vilkår for naturforvaltning og bestemmelser om innbetaling til kulturminnevern i vassdrag.

I årene fremover skal konsesjonsvilkårene for flere vassdrag revideres. Pålegg om minstevannføring og magasinrestriksjoner vil bli fastsatt i de sakene der det gir størst miljøgevinst. Kostnaden i form av redusert regulerbar kraftproduksjon vil her være et viktig hensyn.