Regjeringen vedtar miljøforbedringer i Holsvassdraget

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det er i statsråd fredag 18. februar fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Holsvassdraget i Ål og Hol kommuner. Hovedformålet med revisjonen har vært å bedre miljøtilstanden i vassdraget.


Miljøtilstanden bedres ved pålegg om minstevannføring på flere steder i vassdraget, samtidig som de opprinnelige konsesjonsvilkårene blir oppgradert til dagens standard.

Reguleringene i Holsvassdraget utnyttes i Holkraftverkene, som har en årlig kraftproduksjon på om lag 1,1 TWh (tilsvarer forbruket til 55 000 husholdninger). Det er store fiske- og friluftsinteresser i området og det har vært fremmet krav om minstevannføring og sommervannstand i magasinene fra kommuner og brukerinteresser. Flere vassdragsstrekninger er også prioritert for miljøforbedringer som kan medføre krafttap i vannforvaltningsplanen.

- Av hensyn til fiske og friluftsliv pålegger vi nå minstevannføring ut fra flere av reguleringsmagasinene i Holsvassdraget. Vi innfører ikke magasinrestriksjoner, siden dette er svært viktige magasiner som gir samfunnet verdifull regulerbar kraftproduksjon, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Det pålegges også minstevannføring på elvestrekningene fra Strandavatn til Storåne, fra Stolsvatn til Juvåne, fra Rødungen, Bergsjø eller Varaldsetvatn til Votna. I tillegg pålegges en minstevannføring fra Hovsfjorden og fra Holsfjorden til Storåne. Dette er i tråd med NVEs anbefaling. Minstevannslippene vil gi et samlet årlig krafttap på ca. 14,5 GWh.

I revisjonsvedtaket er det også fastsatt oppdaterte vilkår for naturforvaltning og bestemmelser om innbetaling til kulturminnevern i vassdrag.

Hafslund ECO pålegges også å bidra til et villreinfond med 8 millioner kroner, ettersom reguleringen har medført negative virkninger for villreinbestanden. Fondet for Nordfjella-stammen vil forvaltes av en styringsgruppe der NVE, miljøforvaltningen, regulanten og kommunene deltar.

I årene fremover skal konsesjonsvilkårene for flere vassdrag revideres. Pålegg om minstevannføring og magasinrestriksjoner vil bli fastsatt i de sakene der det gir størst miljøgevinst. Kostnaden i form av redusert regulerbar kraftproduksjon vil her være et viktig hensyn.