Ny barnehagestrategi:

Regjeringen vil ha mange flere barnehagelærere i barnehagen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen ønsker at flere barn skal gå i barnehagen, og samtidig øke kvaliteten på innholdet i barnehagen. Et godt barnehagetilbud betyr mye for barnas muligheter videre i livet, og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

Bilde av statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Tonje Brenna spiller spill sammen med barnehagebarn
Kunnskapsminister Tonje Brenna og statsminister Jonas Gahr Støre fikk spille spill sammen med barna i Fjeldlund barnehage da de skulle lansere den nye barnehagestrategien. Foto: Martin Brynildsrud Andersson

Regjeringens nye barnehagestrategi frem mot 2030, «Barnehagen for en ny tid», ble lagt frem i dag.

Regjeringen vil:

 • at 60 prosent av barnehagelærere og minst 25 prosent er fagarbeidere innen 2030
 • holde barnehageprisen lav
 • sikre at pengene som brukes på barnehage går til barna

– Barnehageforliket for 20 år siden ga flere tusen nye barnehageplasser i Norge. Nå skal vi over i en ny fase, der vi styrker kvaliteten på barnehagetilbudet. Veien dit går gjennom flere barnehagelærere og god bemanning. Vårt mål er at barn skal få et mer likeverdig barnehagetilbud uavhengig av hvor i landet barnehagen ligger eller hvem som driver barnehagen. Vi skal ta barnehagen inn i en ny tid, og det skal vi gjøre i samarbeid med både kommunene og private barnehageeiere, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Ambisjonsnivået i den nye barnehagestrategien «Barnehagen for en ny tid», er betydelig økt sammenliknet med en liknende strategi lagt frem av Solberg-regjeringen. Blant annet økes forventningene til andel barnehagelærere fra 50 til 60 prosent.

– Hver dag går nær 270 000 barn i en barnehage. Vi vet at barnehagetiden betyr mye for barnas muligheter både på skolen og videre i livet. Ved å holde barnehageprisen lav, senker vi terskelen for å delta, og flere blir med. Ved å gi de ansatte flere kollegaer med barnehagelærerutdannelse, møter ungene og foreldrene en barnehage med enda høyere kvalitet. Deltakelse i barnehagen bidrar til å gjøre forskjellene i samfunnet mindre og gjør det lettere for at ungene lykkes videre i livet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Den nye barnehagestrategien har tre satsingsområder. Målet er å bidra til at alle barn skal ha tilgang til et likeverdig barnehagetilbud over hele landet:

1. Økt kompetanse

For å bidra til at alle som jobber i barnehagen har god kompetanse til å gi barna et godt tilbud, vil regjeringen blant annet jobbe for at: 

 • minst 60 prosent av de ansatte er barnehagelærere, og at flere av disse har mastergrad
 • minst 25 prosent av de ansatte er fagarbeidere
 • skaffe mer kunnskap om bemanningssituasjonen og om barnehagenes arbeid med trygt og godt barnehagemiljø

I dag er 44 prosent av de ansatte barnehagelærere og 22 prosent er barne- og ungdomsarbeidere.

– Mange barnehager har ansatte med lang erfaring og verdifull kompetanse. De gjør en god jobb. Men vi kan ikke slå oss til ro med at hver tredje ansatt mangler barnehagelærerutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning. Alle foreldre bør kunne forvente at barna deres møter faglig trygge ansatte. Derfor vil vi at flere av de ansatte er barnehagelærere og fagarbeidere. Allerede i år styrker vi satsingen på etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte og barnehagelærerutdanningen med til sammen 230 millioner kroner, sier Brenna.

2. Fjerner økonomiske barrierer for å gå i barnehage

Regjeringen vil at alle barn skal ha mulighet til å gå i barnehage uavhengig av familiens økonomi og bakgrunn. Blant grepene som tas er:

 • Holde maksimalprisen lav og gjennomgå og vurdere moderasjonsordningene
 • Vurdere strengere regulering av kostpenger i barnehagen
 • Styrke innsatsen i områder med integrerings-, språk- og levekårsutfordringer
 • Har nedsatt en ekspertgruppe som skal se på betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og for sosial mobilitet

– Vi skal ikke ha et skille mellom de som har råd til å gå i barnehage, og de som ikke har det. Alle barn skal få delta uansett bakgrunn. Derfor vil vi fortsette å holde maksprisen nede, vi vil vurdere om dagens moderasjonsordninger er gode nok, og vi vil jobbe for at kostpenger ikke bidrar til sosiale forskjeller, sier Brenna.

Støre-regjeringen har redusert maksprisen i barnehage i to budsjettrunder, slik at familier sparer 3465 kroner årlig sammenlignet med Solberg-regjeringens budsjettforslag. Regjeringen har også innført gratis barnehage fra hvert tredje barn, og gratis barnehage i nordområdene.

3. Bedre styring med barnehagen

Regjeringen har satt i gang et arbeid med å gjennomgå regelverket for finansiering og styring av private barnehager, og vil legge frem et forslag til helhetlig regelverk innen utgangen av 2023. Regjeringen vil bevare og bygge videre på det som er bra med barnehagene i Norge og ønsker at barnehagesektoren fortsatt skal være en kombinasjon av private og kommunale barnehager.

Ambisjonene for arbeidet blir tydeliggjort i den nye strategien. Blant annet fremheves det at:

 • Kommunene skal ha større mulighet til å bestemme finansiering og krav til barnehager
 • Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal gå til drift av barnehager og stimulere til mangfold og kvalitetsutvikling
 • Private barnehager skal være del av det kommunale velferdstilbudet, ikke et investeringsobjekt for kommersielle interesser

– Barnehager er et viktig velferdstilbud for barna våre. Derfor mener vi det er riktig at kommunene får mer demokratisk kontroll og styring med hele barnehagesektoren. Det vil sikre at kommunene lettere kan tilpasse det samlede tilbudet til lokale behov for eksempel gjennom satsing på barnehager i levekårsutsatte områder, sier Brenna.

I arbeidet med nytt regelverk ønsker regjeringen også å prioritere små private og ideelle barnehager, og vurdere å innføre strengere regler for kjøp og salg av private barnehager. Det vil sikre at offentlige tilskudd går til barna og kvalitetsutvikling i barnehagene

Strategien er utviklet med innspill fra et nasjonalt partssammensatt barnehageforum som regjeringen har satt ned. Der deltar KS, Sametinget, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Virke, Delta, NHO Geneo, Foreldreutvalget for barnehager, Pedagogstudentene og Universitet og høyskolerådet - lærerutdanning.