Regjeringen vil innføre gaveforsterkningsordning

- Vi vil spre makten i kulturlivet. En gaveforsterkningsordning vil bidra til dette, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Det norske kulturlivet skal være fritt og uavhengig. Vi styrker denne friheten dersom vi sprer makten og skaper flere finansierkilder, sier Widvey.

Regjeringen innfører en ny gaveforsterkningsordning for å styrke den private finansieringen av kulturinstitusjonene. Ordningen innebærer at staten yter et tillegg på 25 prosent av gavebeløpet ved private pengegaver til kunstinnkjøp til nasjonale og regionale kunstmuseer og pengegaver for å sette i stand norske museumsanlegg.

Kulturdepartementet vil utarbeide nærmere retningslinjer som blant annet vil beskrive formål, beløpsgrenser, og hvilke mottakere og givere som skal omfattes. Det legges opp til en enklest mulig administrasjon av ordningen, og Kulturdepartementet vil selv forvalte den det første året. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til ordningen i 2014. Med dette vil kulturinstitusjonene kunne bli tilført til sammen 50 millioner kroner.

- Tiltaket er en konkret oppmuntring til økt samarbeid mellom private og offentlige aktører, og et ledd i en politikk som skal gi kulturlivet et bredere finansieringsgrunnlag, sier kulturministeren.

Regjeringen foreslår også å etablere et nytt kunnskapssenter for kulturnæringene, med en bevilging på fem millioner kroner i 2014. Målet med senteret er å utvikle og spre kunnskap om kulturnæringene, og å være en kunnskapsleverandør. Senteret skal legge aktivt til rette for økt privat finansiering i norsk kulturliv, samt kultur- og næringssamarbeid gjennom å utvikle og formidle kunnskap om disse områdene.

Til toppen