Nyheter

Regjeringens tiltakspakke for studentene sendt til Stortinget

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nå er regjeringens forslag til strømstøtte til studentene, ekstra penger for å opprettholde studieprogresjonen og penger til forebyggende sosiale og psykososiale tiltak for studenter sendt til Stortinget.

I tillegg foreslår regjeringen 500 flere studieplasser i sykepleier- og spesial-sykepleierutdanning, utvidet rett til betalingsutsettelser i Lånekassen og videreføring av unntaket fra inntektsgrenser ved behovsprøving av stipend.

Regjeringen foreslår for Stortinget en omfattende pakke med økonomiske tiltak rettet mot studentene for å motvirke konsekvensene av pandemien: Prop. 51 S (2021–2022) - regjeringen.no

  • 100 millioner kroner ekstra til universiteter, høyskoler og fagskoler for å gi studentene ekstra faglig støtte og forhindre at de blir forsinket eller slutter på studiene som en følge av pandemien. Av disse foreslår regjeringen å bevilge 82  millioner kroner til statlige universiteter og høyskoler, 11 millioner til private høyskoler og 7 millioner til fagskoler.
  • 40 millioner kroner til sosiale og psykososiale tiltak for studenter gjennom studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene skal i samarbeid med studentene vurdere hvilke lokale tiltak og aktiviteter som best kan bidra til god psykisk helse blant studentene ved fagskoler, høyskoler og universitetene.
  • Tilby et søknadsbasert tilleggslån på 3000 kroner for å dekke strømutgifter for studenter på universiteter, høyskoler, fagskoler og voksne elever i videregående opplæring. Lånet er på 3 000 kroner, der Det er mulig å betale tilbake lånedelen på 1800 kroner til Lånekassen, dersom man ønsker det. Tilleggslånet og stipendet kommer på toppen av strømtiltakene regjeringen foreslår for befolkningen for øvrig. Målet er at ordningen med tilleggslån for studenter skal være tilgjengelig mot slutten av januar, men det avhenger av når Stortinget får behandlet forslaget.
  • Utvidet rett til betalingsutsettelser i Lånekassen. Med store svingninger i arbeidsmarkedet under koronapandemien har det vært nødvendig med tiltak for å unngå at flere får varige betalingsproblemer. I 2020 og 2021 har låntakere i Lånekassen fått rett til betalingsutsettelser ut over den ordinære grensen på tre år. Regjeringen foreslår at den utvidede retten til betalingsutsettelser blir ført videre i 2022.
  • Midlertidig unntak fra inntektsgrenser ved behovsprøving av stipend. Inntekt over en viss grense kan påvirke hvor mye lån fra Lånekassen som blir gjort om til stipend. Som følge av en kraftig økning i koronasmitten utover vinteren 2022 er det fremdeles behov for ekstra bemanning i helse- og omsorgssektoren og har gitt store bemanningsutfordringer i barnehage- og skolesektoren. Studenter er en viktig arbeidsressurs som kan gi større handlingsrom og muligheter til lokale tilpasninger. Regjeringen foreslår at unntaket fra inntektsgrenser ved behovsprøving av stipend blir videreført for hele 2022 for studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren eller barnehage- og skolesektoren.
  • 500 flere studieplasser i sykepleier- og spesialsykepleier-utdanning fra og med høsten 2022. Institusjonene skal så langt som mulig prioritere videreutdanninger for jordmødre, helsesykepleiere og ABIOK-sykepleiere (anestesisykepleiere, barnesykepleiere, intensivsykepleiere, operasjonssykepleiere og kreftsykepleiere). Elleve statlige universiteter og høyskoler er bedt om å øke opptaket med 200 plasser innenfor gjeldende rammebevilgning. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 14,3 kroner til 300 nye studieplasser fra og med høsten 2022.