Riksrevisjonens vurdering av innføring av allmenn verneplikt i Forsvaret i 2016

Riksrevisjonen har revidert forsvarssektorens regnskap for 2016. Forsvarsdepartementet får merknad for manglende tilrettelegging ved innføring av allmenn verneplikt.

Riksrevisjonen mener at det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet ikke i tilstrekkelig grad har tilrettelagt bygninger, personlig bekledning og utrustning ved innføring av allmenn verneplikt i Forsvaret. Riksrevisjonen viser til at departementet ikke har gitt Forsvaret konkrete styringssignaler i iverksettingsbrevet for 2016 om hvordan allmenn verneplikt skal innføres og for ikke å ha gitt føringer til Forsvarsbygg eller Forsvarsmateriell.

– Innføringen av allmenn verneplikt er en stor og viktig samfunnsreform som gir kvinner og menn like rettigheter og plikter til i fred og krig å gjøre tjeneste i Forsvaret. Den pågående reformen har så langt vært vellykket, og Forsvaret har gjennomført innføringen av allmenn verneplikt på en god måte. Reformen har blitt positivt mottatt både av Forsvaret og av de vernepliktige, og den har allerede ført til økt kvinneandel og et bredere kompetansemangfold i Forsvaret, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Arbeidet med å sikre at Forsvaret var forberedt til å ta imot vernepliktige kvinner og menn da de møtte til tjeneste fra sommeren 2016 har favnet bredt. Det har vært nødvendig for Forsvaret å høste erfaringer med hvordan den nye ordningen virker. Det har derfor verken vært mulig, eller en realistisk ambisjon at tilretteleggingen for allmenn verneplikt skulle være ferdigstilt i 2016. Innføring av allmenn verneplikt er et kontinuerlig arbeid som vil strekke seg over flere år.

– Riksrevisjonen tegner ikke et fullstendig bilde av forholdene i Forsvaret knyttet til innføringen av allmenn verneplikt. Noen av funnene kan heller ikke knyttes til innføringen. Forsvaret har for eksempel fortsatt kaserner av varierende standard og alder. Dette treffer imidlertid begge kjønn og er således ikke spesielt knyttet til innføringen av allmenn verneplikt. Også innenfor personlig bekledning og utrustning er det utfordringer som treffer begge kjønn, sier forsvarsministeren.

Forsvarsdepartementet følger innføringen av allmenn verneplikt tett. For 2017 er det bevilget 10 millioner kroner ekstra til Forsvarsbygg, som er øremerket strakstiltak for å bedre bo- og sanitærforhold for soldatene. Det er også prioritert 42 millioner kroner ekstra til anskaffelse av personlig bekledning og utrustning i 2017 og 2018. Som en naturlig del av styringen gjennomfører Forsvarsdepartementet i løpet av 2017 en helhetlig gjennomgang av innføringen av allmenn verneplikt.

– Forsvarets virksomhet er av en slik karakter at den vil kunne innebære en risiko for soldater og medarbeidere, uavhengig av kjønn, alder og rolle. Jeg er imidlertid uenig i Riksrevisjonens merknad om at risikoen for påføring av skade og livstruende situasjoner som følge av manglende personlig bekledning og utrustning har økt på grunn av innføringen av allmenn verneplikt. Riktig personlig bekledning og utstyr, og kompetanse om bruk av denne, er en av flere faktorer som bidrar til å redusere risiko, sier forsvarsministeren.

Les statsrådens uttalelse til Riksrevisjonen her: Riksrevisjonen_FD.pdf

Til toppen