Rundskriv om høyrisikoengasjementer

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet besvare kommentarer fra finansnæringen til tilsynets rundskriv om høyrisikoengasjementer.

Finanstilsynet fastsatte 10. desember 2020 et rundskriv med sin vurdering av hvilke typer engasjementer som skal regnes som høyrisiko etter det europeiske kapitalkravsregelverket for banker, og hvilken risikovekt bankene skal bruke for slike engasjementer etter standardmetoden for kredittrisiko. Enkeltbanker og Finans Norge har i ulike kanaler kommentert Finanstilsynets rundskriv, og Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet besvare kommentarene.

Finansdepartementet understreker også i brevet at Finanstilsynet bør hente inn informasjon fra og holde kontakt med næringen knyttet til disse kommentarene.

Les mer:

Brev til Finanstilsynet (PDF)