Satser på kollektivtransport og bymiljøavtale i Trondheim

– Vi må sikre bedre framkommelighet og mer miljøvennlige transportløsninger i de store byene. Derfor tildeles Trondheim 30 millioner kroner ekstra i belønningsmidler. Midlene kommer i tillegg til de 170 millioner kronene som er utbetalt tidligere i år. I tillegg har Samferdselsdepartementet nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å fremforhandle en bymiljøavtale i Trondheim, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Trondheim, i likhet med andre storbyområder, mottar i dag statlige midler innenfor "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområder". Med 30 millioner kroner ekstra, får Trondheim totalt 200 millioner kroner i belønningsmidler i 2015.

Det er samtidig klart for forhandlinger om en bymiljøavtale mellom Trondheim kommune og eventuelle omegnskommuner, Sør-Trøndelag fylkeskommune og staten. Staten vil finansiere inntil 50 prosent av kostnadene for superbussløsningen i Trondheim. I dette inngår kostnader på riksveg.

Ved en inngåelse av bymiljøavtale vil midlene fra belønningsordningen inngå i bymiljøavtalen, som dermed også vil omfatte inngått avtale om belønningsmidler.

Satsing på kollektivtransport og bymiljøavtaler i de største byene

– Dette følger av intensjonen i regjeringsplattformen om at regjeringen vil sørge for forpliktende finansiering av viktige kollektivtransportløsninger i de største byene, og at satsingen på utbygging av veg og kollektivtransport skal økes ut over det som er vedtatt i Nasjonal transportplan 2014-23, sier Solvik-Olsen.  

Bymiljøavtaler har som overordnet mål å sikre at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Løsningen som blir valgt må bidra til bedre framkommelighet samlet sett, særlig ved å legge til rette for attraktive alternativer til privatbil.

Avtalen mellom staten, Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune, og eventuelt omegnskommuner, skal gjelder fram til 2023 og vil bli revidert fortløpende i samsvar med revisjoner av Nasjonal transportplan.

Krav til arealbruk

Det vil bli stilt krav om at Trondheim kommune og eventuelt omegnskommuner forplikter seg aktivt til å følge opp sin arealbruk i tråd med gjeldende interkommunale arealplan for Trondheimsregionen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil så raskt som mulig komme med en konkretisering av en byutviklingsavtale for arealbruk, boligbygging og infrastruktur for hele Trondheimsregionen.

Tiltak innenfor bymiljøavtalen skal finansieres med en kombinasjon av statlige midler, fylkeskommunale midler, kommunale midler og brukerfinansiering.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at lokale myndigheter både planmessig og finansielt bidrar til rasjonell framdrift på kollektive infrastrukturprosjekt som får 50 prosent statlig støtte.

Forhandlinger om bymiljøavtaler er allerede i gang i Oslo og Akershus. Samferdselsdepartementet legger til grunn at det også i de andre storbyene Bergen og Stavanger så raskt som mulig blir fremforhandlet bymiljøavtaler.

Til toppen