Sier ja til forretning på Kastet ved Ulefoss

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpner for forretning på Kastet industriområde i Nome kommune. – Vi har lyttet til kommunens ønske om å legge til rette for handel og lokale arbeidsplasser, sier Sanner.

Fylkeskommunen og fylkesmannen hadde innsigelse til reguleringsplanen, fordi det åpnes for handel i strid med regional plan for areal og transport for Telemark. Departementet har derfor foretatt en grundig vurdering av denne saken i forhold til den regionale planen, blant annet gjennom befaring.

Målsettingen i den regionale planen for Telemark samsvarer godt med de nasjonale målene om å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlig transport. Samtidig er planen tilpasset Telemark fylke. Departementet ser det som viktig at disse målene generelt sett følges opp i den kommunale planleggingen, men har kommet til at det i denne konkrete saken foreligger spesielle forhold som gjør at det kan åpnes for å fravike den regionale planbestemmelsen.

Det gjelder bygging i et område der det fra før blant annet er et byggevarehus, og der det etter den regionale planbestemmelsen kan etableres handel med plasskrevende varer.

Selv om vareutvalget til Europris ikke er å anse som plasskrevende, er det en forretning som det er vanskelig å finne plass til i Ulefoss sentrum.

– Kastet ligger bare cirka 1,5 km fra Ulefoss sentrum, og en forretning her vil kunne føre til at det blir mindre kjøring til Bø eller Skien. Det er dessuten boligfelt i nærheten, og det er planlagt nye boligområder i rimelig nærhet. Etter en helhetsvurdering har vi derfor kommet til at reguleringsplanen kan godkjennes, sier Sanner.

Nome kommune – innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde (pdf)

Til toppen