Skaun kommune får bygge flere boliger

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til flere boliger og økt næringsvirksomhet i Skaun kommune i Sør-Trøndelag. – Vi har lyttet til kommunens ønske om å legge til rette for flere boliger og nye arbeidsplasser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner flertallet av områdene i kommuneplanens arealdel 2014-2040 og de tilhørende kommunedelplanene for Buvika og Børsa/Viggja.

- Regjeringen har som målsetting å legge til rette for økt boligbygging. Det er bra at Skaun kommune også er opptatt av dette, sier Sanner.

Det betyr at Skaun kommune får godkjent områdene Jyssan, Fossan og Skei i kommunedelplan for Børsa/Viggja og områdene Snefugl Vestre og Østre, Hammer Framigård og Buvikåsen i kommunedelplan for Buvika som framtidige boligområder. I tillegg godkjennes området ved Hammer Nordre og Søndre i Buvika som framtidig næringsområde.

Det settes som vilkår for områdene i Buvikåsen at det tas inn en rekkefølgebestemmelse i planbestemmelsene. Hensikten er å sikre fortetting og transformasjon i vedtatte og eksisterende boligområder i Buvika sentrum.

Området Kleiva i kommunedelplanen for Børsa/Viggja godkjennes ikke for ny næringsbebyggelse. Her mener departementet at en omdisponering av området vil bety at et stort sammenhengende landbruksområde av god kvalitet blir oppsplittet. Området opprettholdes som landbruksformål for å ivareta viktige nasjonale jordvernhensyn. 

Kommunen har hatt en ønske om å fravike veglovens generelle bestemmelsene om byggegrense på 50 meter langs E39. Departementet har ikke godkjent dette, av hensyn til behovet for framtidige vegutvidelser. Spørsmålet om endret byggegrense kan tas opp i kommende reguleringsplan.

For å få avklart framtidig byggegrense i Buvika og Børsa sentrum har departementet forventninger om at Statens vegvesen så raskt som mulig igangsetter arbeidet med et forprosjekt for framtidig utvidelse av E39.

 

Vedtak: