Små kommuner har størst legevaktbelastning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det er store variasjoner i fastlegers belastning fra legevakt mellom større og mindre kommuner, viser ny rapport.

– Regjeringen vil styrke legevakttjenesten. Befolkningen skal være trygge på at de får rask helsehjelp i akutte situasjoner. For å videreutvikle og styrke legevakttjenesten må vi ha kunnskapsbaserte tiltak. Denne rapporten bidrar med nyttig kunnskap inn i dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Legevaktordningen har utfordringer. Legevakter bemannes i stor grad av fastleger, som har dette på toppen av lange arbeidsuker på fastlegekontoret og øvrige oppgaver i allmennlegetjenesten. Særlig mindre kommuner i distriktene melder om vanskeligheter med å bemanne legevakt, og fastleger i distriktskommuner har ofte høy vaktbelastning.

Det er behov for mer kunnskap om situasjonen i legevakttjenesten og særlig om vaktbelastning og hvordan den fordeler seg på tvers av kommuner av ulik størrelse og sentralitet. Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte derfor en ekspertgruppe på legevakt. Ekspertgruppen har vært ledet av Tor Iversen, professor ved Universitetet i Oslo. Utvalget består av personer med erfaring fra organisering, bemanning og planlegging av legevakt. Nå foreligger rapporten. Den viser at det er store variasjoner i legevaktbelastningen mellom sentrale og usentrale strøk.

– Vi må ha en bærekraftig legevakttjeneste, men vi ser av denne rapporten at å bemanne legevakt også kan forsterke rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen. Noe av det første regjeringen gjorde var derfor å bevilge 50 millioner til kommuner som sliter med å dekke opp legevakt. Nå vil vi sammen med Helsedirektoratet og i tett dialog med KS og Legeforeningen arbeide videre med både kortsiktige og langsiktige tiltak, sier Kjerkol.

Noen hovedfunn i rapporten

  • Litt over halvparten av alle fastleger deltar i legevakt
  • En større andel av fastlegene jobber legevakt i mindre distrikter
  • En større andel av fastlegene i større distrikter gir bort vaktene i legevakt
  • Fastlegene jobber flere timer legevakt, hyppigere kveld og natt i små legevaktdistrikt
  • Over en tredjedel av legevaktene har mer enn 1 times reisevei til nærmeste sykehus
  • Lege alene på vakt ved over en tredjedel av legevaktene
  • De fleste legevaktkontakter finner sted mellom kl 16 og 20
  • Det er en større andel av konsultasjoner på natt sammenlignet med kveld for psykiske diagnoser enn andre diagnoser. Totalt utgjør psykiske lidelser nesten 5 prosent av alle kontakter på legevakt.
  • Én av fire av de minste kommunene (færre enn 5000 innbyggere) har tre eller færre leger i vaktordning.

Les Kartlegging av situasjonen i dagens legevaktordning