Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Staten tilbyr reindriften 109,5 millioner kroner

Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram tilbud til reindriftsavtaleforhandlingene. Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme på 109,5 millioner kroner. Dette er tilsvarende ramme som i gjeldende avtale.

I tilbudet til Reindriftsavtalen 2014/2015, vises det til at det er en politisk målsetting å arbeide for å utvikle reindriftsnæringen til en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. 

Stabilitet og forutsigbarhet
Reindriftsavtalen 2014/2015 sammenfaller med det siste året av treårsperioden som Reindriftsstyret har satt for gjennomføring av reintallsreduksjonen. Med dette som utgangspunkt ser Statens forhandlingsutvalg det som viktig å opprettholde hovedlinjene i dagens tilskuddsystem, hvor de direkte tilskuddene er knyttet til verdien av det som produseres. Dette vil etter staten sine vurderinger bidra til å skape stabilitet og forutsigbarhet om ordningene over reindriftsavtalen. 

Økt slakting og omsetning av reinkjøtt
En tilpassing av reintallet krever økt uttak av slakterein. Av den grunn har man valgt å prioritere tiltak som bidrar til økt slakting og omsetning av reinkjøtt. I dette arbeidet er det av stor betydning at virkemidlene over reindriftsavtalen samordnes slik at man på en mest mulig effektiv måte når de fastsatte målene. Det er også avgjørende at reindriftsloven og reindriftsavtalen utfyller hverandre og trekker i samme retning. De godkjente bruksreglene og oppfølgingen av disse vil utgjøre fundamentet i ressursforvaltningen fremover. Det er en forutsetning for at en rekke av reindriftslovens bestemmelser kommer til anvendelse. I dette ligger at de siidaandeler som ikke reduserer dyretallet i henhold til gitte reduksjonsvedtak, ikke vil være tilskuddsberettiget. Ved at tilbudet legger opp til å stimulere reindriften til markedsrettet produksjon og verdiskaping, er tilbudet særlig innrettet mot reindriftsutøvere som har reindrift som hovedvirksomhet. 

- Med dette tilbudet har næringen fått et godt utgangspunkt for å øke slaktingen og omsetningen av reinkjøtt. Økt slakting er både viktig for å få tilpasset reintallet til beitegrunnlaget der det er for høyt, og for at reinkjøttbransjen skal kunne være leveringsdyktig og med det sikre og utvikle reinkjøttets posisjon i markedet, sier Anne Marie Glosli, som er Statens forhandlingsleder.

Fra dagens overrrekkelse av Statens tilbud, Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli og Norske Reindriftsamers Landsforbunds (NRL) leder Nils Henrik Sara
Fra dagens overrekkelse av Statens tilbud, Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli og Norske Reindriftsamers Landsforbunds (NRL) leder Nils Henrik Sara (Foto: LMD) Klikk på bildet for stort format.
Til toppen