Nyheter

Statens tilbud til Reindriftsavtalen er lagt fram

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram et tilbud til forhandlingene om Reindriftsavtalen for 2022/2023. Tilbudet har en total ramme på 168,75 millioner kroner.

Det er fire hovedprioriteringer i tilbudet:

Regjeringen vil videreføre vektleggingen av næringsretting og tilrettelegging for de som har reindrift som hovedvirksomhet. Statens forhandlingsutvalg foreslår derfor en økning av rammen for de direkte tilskuddene.

Å ivareta reindriftens arealer er en av de største utfordringene i næringen. Statens forhandlingsutvalg foreslår å bygge videre på de tiltakene avtalepartene etablerte i inneværende avtale, blant annet pilotprosjektet for en rådgivningstjeneste i arealsaker, som Norske Reindriftsamers Landsforbund har ansvar for.

Det er igjen beitekrise i deler av Finnmark og Nordland. Dette synliggjør betydningen av klimatilpasning og beredskap. Statens forhandlingsutvalg foreslår å styrke beredskapsfondet, både i avtalen for 2022/2023 og gjennom omdisponering av midler i 2022.

Det er nødvendig å oppgradere og utvikle infrastrukturen i reindriften. Infrastruktur som er tilpasset endringer i driftsmønster og beitebruk, blant annet som følge av klimaendringene, er et viktig tiltak for klimatilpasning.  De frie midlene videreføres på samme nivå, og gir mulighet for å prioritere tilskudd til infrastrukturtiltak over Reindriftens utviklingsfond.

Samlet sett legger statens tilbud opp til å styrke rammebetingelsene for reindriften, både gjennom de direkte tilskuddene, og gjennom tiltak som kan gjøre reindriften godt rustet til å ivareta sine arealer og møte de utfordringene klimaendringene skaper.

Forhandlingene mellom staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund starter onsdag 2. februar, og skal være avsluttet innen 1. mars.