Statsministerens innlegg under fremleggelsen av nordområdemeldingen

Statsminister Erna Solberg holdt åpningsinnlegg under fremleggelsen av nordområdemeldingen i Alta 27. november.

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen –

Først la meg få si at jeg er lei meg for at jeg ikke kan være tilstede med dere i dag. Situasjonen nasjonalt gjør at vi må begrense hvor mange vi er når vi samles. Jeg ser frem til at vi alle kan treffe flere mennesker på en gang enn hva tilfellet er i dag.  

Utenriks- og sikkerhetspolitikken er helt sentral i nordområdepolitikken, og må sees i sammenheng med menneskene som bor i nord. Kort fortalt: Det som er bra for Nord-Norge, er bra for hele landet. Regjeringens nordområdepolitiske prosjekt er derfor å satse på trygge arbeidsplasser og økonomisk vekst i nord.

Dette er ikke noe vi bare har skrevet på i departementene i Oslo. Stortingsmeldingen er laget sammen med miljøene i nord. Flere hundre personer har bidratt med sine innspill: næringsliv, arbeidere, kommunepolitikere, kunstnere, og akademikere.

Og så har vi hatt et eget ungdomspanel. 50 ungdommer har gitt oss verdifulle råd om hvordan vi skal sikre en god framtid for de unge. Der de kan utdanne seg og få relevante og attraktive jobber, sånn at de blir boende i nord og blir med å videreutvikle landsdelen de kommer fra, eller som de har flyttet til.

Regjeringens nordområdepolitikk handler ikke bare om enkelttiltak. Den peker framover, og gir en retning for årene som kommer. Det er ikke tvil om at utfordringene er mange. Dramatiske klimaendringer får store konsekvenser i nord. Samtidig er den globale sikkerhetspolitiske situasjonen blitt mer kompleks og anspent. Flere aktører viser nå økt interesse for Arktis.

I tillegg har den nordnorske befolkningsandelen gått ned siden tidlig på 1970-tallet. I 2019 fikk man en netto nedgang. Men det er ikke gitt at tradisjonelle virkemidler er effektive i møte med de utfordringene vi står over­for. Vi mener det bør rettes mer opp­merksomhet mot utvikling, vekst og attrak­tivitet i de små byene og større tettstedene, som virkemiddel for regional utvikling. Disse regionene vil være viktige vekstsentre i nord fordi de har større omfang av næringslivsrettet kompetanse.

Samfunnssikkerhet er et av temaene som står sentralt i meldingen. Regjeringen har prioritert beredskap og håndtering av klimaendringer i nord i våre langsiktige satsinger, og i budsjettforslaget for 2021. Det første av de 16 nye redningshelikoptrene ble satt i drift 1. september. Alle de nye helikoptrene skal etter planen være operative i løpet av 2022.

I statsbudsjettet ligger det inne midler til å etablere fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune. Et annet viktig tiltak er bevilgning til en værradar på Finnmarksvidda. Dette er svært viktig for å overvåke og varsle ekstremvær og flom, forbedre værvarslingen og sikre oss fremover på en enda bedre måte knyttet til dette.

La meg være helt tydelig. Folk i nord er vår viktigste investering og forsikringspolise. Et sterkt og kompetent Nord-Norge, der det bor og jobber folk, er ikke bare avgjørende for landsdelen, men for hele Norge. I tillegg ligger store deler av ressursgrunnlaget for norsk økonomi i nord. Derfor er jobb- og verdiskaping i nord et nasjonalt anliggende.

Den optimismen som preger Nord-Norge nå, den skal vi holde liv i. Det skal regjeringen bidra til sammen med lokale krefter og de som bor i landsdelen. Nettopp derfor er ett av de tiltakene vi nå legger opp til et samarbeid med lokale investorer om et kapitalfond for gründere og oppstartsbedrifter, som kan legge til rette for nyskapning, innovasjon og vekstmuligheter lokalt. Dette vil fremme lokalt eierskap og gründerskap i Nord-Norge. Gode forvaltningsmiljø er en effektiv kobling mellom gründerne og bedriftene som søker finansiering og kapitaleierne som søker investeringsmuligheter.

Vi har kalt denne meldingen «mennesker, muligheter og norske interesser i nord». For det er akkurat dette det handler om. Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet med, og samarbeidet med, et styrket Nord-Norge i tiden framover.

Takk.