Styrket rettssikkerhet

I den nye skatteforvaltningsloven samler og forenkler vi regelverket. På den måten styrker vi skattyternes rettssikkerhet og legger til rette for en effektiv forvaltning, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Dagens Næringsliv i dag.

I DN 24. august 2016 kritiserer professor Ole Gjems-Onstad femårsfristen for endring av av skatt som innføres i ny skatteforvaltningslov.

Forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet har frem til nå vært spredt over flere lover. Det har vært vanskelig å få oversikt og regelverket har vært komplisert. I den nye skatteforvaltningsloven samler og forenkler vi regelverket. På den måten styrker vi skattyternes rettssikkerhet og legger til rette for en effektiv forvaltning.

Gjeldende frister for endring av skatt er uoversiktlige, og det er et sterkt behov for å forenkle og samordne fristreglene. Lengstefristen for endring forkortes fra ti til fem år. For skattytere som følger ligningsloven i dag, og som har oppfylt opplysningsplikten sin, utvides fristen fra to til fem år.

Skattemyndighetene må få den tiden de trenger til å kontrollere de mest komplekse sakene. Dette gjelder særlig i saker med store, internasjonale transaksjoner, store mengder dokumenter eller saker som reiser skatterettslige spørsmål. En toårsfrist for endring i slike tilfeller medfører at mange skattepliktige i denne gruppen slipper å betale riktig skatt.

Den skattepliktiges forhold skal vektlegges når myndighetene vurderer om de skal ta opp en sak til endring. Når den skattepliktige har innrettet seg lojalt og oppfylt opplysningsplikten, vil det være mindre grunn til å endre til ugunst. Dette er understreket både i forarbeidene og under stortingsbehandlingen.

Til toppen