Styrket satsing på hydrogen i Norge

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Omstillingspakken som legges fram i dag gir en betydelig styrket satsing på hydrogen og andre former for grønn energi. Regjeringen foreslår å bevilge 120 millioner kroner til ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd for å fremme innovasjon og omstilling i norsk næringsliv.

Hydrogen er en energibærer som kan bidra til å redusere utslipp og til å skape verdier for norsk næringsliv. For at hydrogen skal være en lav- eller utslippsfri energibærer, må det produseres med ingen eller svært lave utslipp, som ved elektrolyse av vann med ren kraft, eller fra naturgass med CO2-håndtering. Hydrogen avgir kun vann ved bruk og forbrenning. Hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, både som energinasjon og teknologinasjon.

- Å styrke satsingen på hydrogen i Norge er i tråd med målet om å ha et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv som utvikler teknologi og løsninger som svarer på morgendagens utfordringer. Regjeringen ønsker å skape en grønn fremtid og inkludere flere, og satsingen bygger opp under regjeringens hydrogenstrategi som lanseres i begynnelsen av juni, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Satsingen skal gå til innovasjonsprosjekter for næringslivet for å opprettholde innovasjonsaktiviteten og stimulere omstillingen av norsk næringsliv. Hydrogenrelaterte teknologier og løsninger vil ha en sentral plass i denne satsingen slik at nye teknologier og løsninger kan utvikles og implementeres i markedet, og norsk næringsliv kan videreutvikle sin kompetanse og portefølje på området.

Klima og energifondet
Regjeringen foreslår i tillegg å øke overføringen til Klima- og energifondet med 2 mrd. kroner i 2020. Midlene skal forsterke satsingen på teknologiutvikling i industrien og bidra til grønn omstilling på veien ut av krisen i tråd med omstillingen til lavutslippssamfunnet. Midlene vil blant annet støtte opp under grønn teknologiutvikling innenfor områder som hydrogen, batteriteknologi, havvind og grønn skipsfart. Ellers forvaltes midlene i tråd med målene og føringene i avtalen med Enova.

- Hydrogen vil være et viktig bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet. Nå styrker vi flere av virkemidlene som bidrar til å bringe hydrogenløsninger nærmere markedet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

En sentral barriere for bruk av hydrogen er kostnader og teknologimodenhet. Et viktig mål for regjeringen er å øke antall pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge, og gjennom dette bidra til teknologiutvikling og kommersialisering. Målet understøttes av en bred satsing på nullutslippsteknologier- og løsninger gjennom hele virkemiddelapparatet og med dagens tiltakspakke styrkes denne satsingen ytterligere.

Styrker hurtigbåtsatsing
For å sikre at en prosess med utviklingskontrakter kan igangsettes i 2020, foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 20 mill. kroner til hurtigbåtsatsingen under Klimasats. Regjeringen opprettet i 2019 en særskilt satsing på 25 mill. kroner for å styrke fylkeskommunenes arbeid med å fremme null- og lavutslipps hurtigbåter, inkludert hydrogendrevne båter. Hurtigbåtsatsingen ligger under støtteordninga Klimasats som forvaltes av Miljødirektoratet. I budsjettet for 2020 ble denne hurtigbåtsatsingen styrket med et budsjett på 80 mill. kroner.