Satser på innovativ og bærekraftig utvikling på Svalbard

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen varsler i næringsstrategien for Svalbard en satsing på et kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv. Samtidig vil man hindre at useriøse aktører etablerer seg på øygruppen.

De siste syv årene har det vært en økning på 65 prosent i antall norskregistrerte selskaper på Svalbard, og det har vært en særlig vekst blant reiselivsaktørene.   

– Vi vil ha fokus på kvalitet og bærekraft i Longyearbysamfunnet, ikke på vekst som et mål i seg selv, sier statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet. 

Torsdag 3. oktober la han frem regjeringens strategi for innovasjon og næringsutvikling i Longyearbyen. Strategien fokuserer blant annet på disse fem områdene:

1. Satser på innovasjon og utvikling

Regjeringen ønsker å åpne for at Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd i større grad kan støtte nyetablering og utviklingsprosjekter i Longyearbyen.

– Vi ønsker å legge til rette for et bredt næringsliv med høy kvalitet. Samtidig ønsker vi å unngå vekst som legger ytterligere press på den begrensede infrastrukturen eller beredskapsaktiviteten, sier Thue.

Regjeringen ønsker også å bidra til arbeidet Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) gjør med å øke kompetansen i næringslivet om bærekraftig og trygg aktivitet og ferdsel i Arktis. UNIS har nylig opprettet Arctic Safety Center, som blant annet skal tilby kurs til lokalsamfunnet og næringslivet. 

Longyearbyen lokalstyre har en viktig rolle i arbeidet med næringsutvikling og omstilling. Regjeringen ønsker å legge til rette for at de kan fortsette dette arbeidet.


2. Vil stanse useriøse aktører

Det er utfordringer i enkelte bransjer og virksomheter på Svalbard blant annet knyttet til useriøse arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet.

Innenfor reiselivet er det flere sesongbaserte aktører, som ikke er en del av det organiserte arbeidslivet, og som ikke forholder seg til næringens egne retningslinjer.

– Dette gjør det vanskelig å føre tilsyn. Vi ser også at mange av guidene er utenlandske, og ikke alltid har den nødvendige lokalkunnskapen. Det skaper utfordringer, sier Thue.

For å hindre useriøs virksomhet, varsler regjeringen at den vil vurdere om flere lover og regler som gjelder på fastlandet også bør gjøres gjeldende på Svalbard.

3. Kartlegge reiselivet og utfordringer med økt cruiseturisme

Regjeringen vil kartlegge utviklingen i reiselivsnæringen og vurdere om utviklingen bidrar til å nå de svalbardpolitiske målene. Regjeringen ønsker også å kartlegge de beredskaps- og sikkerhetsmessige utfordringene som oppstår ved økt skipstrafikk på Svalbard, i første rekke cruiseskipvirksomhet, og vurdere tiltak. Dette for å støtte opp under en ansvarlig og bærekraftig reiselivsnæring.

– Det er viktig at utviklingen i reiselivsnæringen på Svalbard bidrar til en positiv samfunnsutvikling i Longyearbyen og tar vare på den sårbare villmarksnaturen – som jo er det produktet reiselivet selger, sier Thue.

Regjeringen vil også styrke tilskuddet til Visit Svalbard, for å sette organisasjonen bedre i stand til å gjennomføre aktiviteter som bidrar til en bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen.


4. Nytt mål med eierskapet i Store Norske

Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) er en sentral aktør på Svalbard.

Regjeringen har besluttet et nytt mål og begrunnelse for statens eierskap i selskapet.

De nye rammene for selskapet åpner opp for at dagens aktiviteter innenfor logistikk og turisme eventuelt kan videreutvikles, så lenge det understøtter de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk. Dagens begrensninger om at aktivitet ut over gruvedriften ikke skal utvides videreføres ikke. Eventuelle endringer i selskapets strategi, inkludert mulig ny aktivitet, skal tas opp med eier på et tidlig stadium.

Et av de svalbardpolitikske målene er opprettholdelsen av norske samfunn på øygruppen. SNSKs virksomhet skal bidra til å understøtte de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk

5. Utnytte Svalbards potensial som testarena

På grunn av sin beliggenhet, med isolerte samfunn og ekstreme værforhold og klima i sterk endring, har Longyearbyen en rekke fortrinn som testarena. Det foregår mye forskning og testing på Svalbard i dag, både innen akademia og av kommersielle aktører. Regjeringen ønsker å tilrettelegge for at norske næringsaktører, både i Longyearbyen og på fastlandet, utnytter potensialet Svalbard gir for testing av nye, bærekraftige løsninger.

Regjeringen varsler videre at den vil vurdere bedre tilrettelegging for testing av skipsutstyr i arktiske strøk, og for gjennomføring av øvelser på Svalbard med ulike offentlige instanser og private aktører for operasjon av skip og søk- og redningsoperasjoner i polare områder. Muligheten for å koble slik tilrettelegging opp mot aktiviteten som foregår ved Arctic Safety Center ved Universitetssenteret på Svalbard skal inngå i vurderingen.