Svar på skriftlig spørsmål om å sikre Mattilsynets ressurser

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) om hvordan statsråden vil sikre at Mattilsynet får nok ressurser til å ivareta dyrevelferden i norsk husdyrhold.

Svar på spørsmål nr. 140 fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Hvordan vil statsråden sikre at Mattilsynet får nok ressurser til å ivareta dyrevelferden i norsk husdyrhold?"

Det er viktig at vi har et godt og sterkt Mattilsyn som har tillit hos alle, enten det er næring eller forbrukerne. 

Mattilsynet har et stort og viktig samfunnsoppdrag. Mattilsynet har ansvar for regelverk og har tilsyn langs hele matproduksjonskjeden med mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd som viktige oppgaver. Mattilsynet har gjort et nødvendig og godt forbedringsarbeid etter at de ble gransket av KPMG i 2019. Det har vært nødvendig å forbedre forvaltningskvaliteten. Mye er gjort og noe gjenstår.

Mattilsynet har over tid fått reduserte budsjetter, blant annet gjennom ABE-reformen som den forrige regjeringen innførte. I tillegg har Mattilsynet fått stadig flere oppgaver, uten at det nødvendigvis har fulgt med penger. Summen av dette er at Mattilsynet nå har en krevende ressurssituasjon. Vi har derfor i Hurdalsplattformen et sentralt punkt om nettopp det å styrke Mattilsynet. Det er viktig at de får mer ressurser til å drive veiledning og kontroll på dyrevelferdsområdet. Dette blir et prioritert område for meg framover.

Allerede på fredag forrige uke hadde jeg møte med Mattilsynets administrerende direktør, der hun var tydelig overfor meg og departementet om at de har en krevende ressurssituasjon. I tillegg fikk jeg en god gjennomgang av oppfølgingen av granskningsrapporten. Jeg vil ha tett dialog med Mattilsynets leder om dette framover.

Denne regjeringen er opptatt av at vi skal ha en dyrevelferd i verdenstoppen. Det betyr at Mattilsynet må ha tilstrekkelig ressurser til å drive med veiledning og kontroll. Samtidig vil jeg understreke at det er dyreeiers ansvar å sørge for god dyrevelferd for sine dyr.

Med hilsen

Sandra Borch