Svar på skriftlig spørsmål om behandling av fuglehundklubbenes søknader

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP) om å sikre at Mattilsynet gis mulighet til å foreta en forsvarlig behandling av fuglehundklubbenes søknader om utsetting av rapphøns og fasan for kommende år.

Svar på spørsmål nr 1244 fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud har stilt følgende spørsmål for skriftlig besvarelse:

«Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at Mattilsynet gis mulighet til å foreta en forsvarlig behandling av fuglehundklubbenes søknader om utsetting av rapphøns og fasan for kommende år og unngå at man kommer i samme situasjon som i 2021, da Miljødirektoratet avslo fuglehundklubbenes søknader og 7500 fugl stod i fare for å bli avlivet?» 

Det er ikke noe krav om godkjenning av utsetting av rapphøns og fasan etter lov om dyrevelferd eller forskrifter gitt i medhold av denne loven. Mattilsynet behandler derfor ingen søknader om slik utsetting etter dette regelverket. Mattilsynet kan imidlertid føre tilsyn med slik aktivitet etter bestemmelser gitt i eller i medhold av lov om dyrevelferd. Som kjent har også Mattilsynet og Miljødirektoratet i fellesskap fått i oppdrag å bestille en rapport fra VKM som kan legge grunnlag for en fremtidig regulering av denne aktiviteten.

Etter forskrift om fremmede organismer er det i en del tilfeller krav om tillatelse ved utsetting, herunder utsetting av vilt av arter, underarter eller bestander som ikke fra før finnes naturlig i distriktet. Søknader om tillatelse til slik utsetting behandles av Miljødirektoratet i første instans. Regelverket er gitt i medhold av naturmangfoldloven som er innenfor klima- og miljøministerens ansvarsområde, og det er miljømyndighetene som må vurdere rekkevidden av dette regelverket. Jeg går derfor ikke videre inn på representanten Hoksruds synspunkter om at rapphøns og fasaner ikke er fremmede arter her i landet.

Saken reiser spørsmål ved miljømyndighetenes vektlegging av dyrevelferd ved behandling av søknader om utsetting. Også sivilombudsmannen har uttalt seg om dette. For å sikre en god og hensiktsmessig behandling av de dyrevelferdsmessige sidene, er mitt departement og Klima- og miljødepartementet enige om at eventuelle vurderinger av dyrevelferden i forbindelse med behandling av søknader om utsetting av rapphøns og fasaner skal gjøres etter dialog med Mattilsynet.

Med hilsen

Sandra Borch