Svar på skriftlig spørsmål om kjøpet av AS Meraker Brug

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP) om eiendomskjøpet av AS Meraker Brug.

Svar på spørsmål nr. 182 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 20. oktober 2022, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 182 fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud:

«Kan statsråden redegjøre for hvem den finansielle rådgiveren i forbindelse med eiendomskjøpet er, samt informere om de rådene regjeringen fikk knyttet til budrunden, og hvor mye den finansielle rådgivningen kostet?»

Departementet har engasjert Pareto Securities AS som finansiell rådgiver i forbindelse med Statskog SFs bud på aksjene i AS Meraker Brug.

Pareto Securities AS har uttalt følgende om Statskog SFs vurderinger:

«Vi oppfatter at Statskog SF og deres rådgivere har gjennomført en grundig og faglig god vurdering av inntektsprognoser og merverdier for AS Meraker Brug. Prisen Statskog SF har avtalt å betale for aksjene er innenfor den rammen vi mener andre budgivere ville kunne verdsatt aksjen til.

Vurderingen bygger på at Statskog SF vil drive denne virksomheten i tråd med de kommersielle prinsipper de har lagt til grunn for verdivurderingen. Det er også en viktig forutsetning at selskapet må utvikle merverdier som kraft og eiendom for å oppfylle verdipotensialet som ligger i AS Meraker Brug. Dette tilsier at Statskog SF skal opptre tilsvarende andre kommersielle aktører, innenfor rammene som gjelder hele Statskog SFs virksomhet.

Vi understreker at vi har vurdert og analysert en potensiell investering i AS Meraker Brug ut fra et finansielt og kommersielt perspektiv, og at vi har ikke hensyntatt eventuelle politiske eller samfunnsmessige vurderinger.»

Uttalelsen fra Pareto Securities AS er også gjengitt i Prop. 6 S (2022-2023) Endring i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF).

Prisen for oppdraget til Pareto Securities AS var kroner 300.000 eksklusiv merverdiavgift.

Med hilsen

Sandra Borch