Svar på skriftlig spørsmål om Hundeloven § 18 Avliving av hund

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) om Hundeloven § 18 Avliving av hund.

Skriftlig besvarelse på spørsmål nr. 1160 fra stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik - Hundeloven § 18 Avliving av hund

Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:  

«Er statsråden enig i behovet for å endre ordlyden i hundeloven §18, tredje og femte ledd så snart som mulig, og vil statsråden foreta seg noe for å forhindre at dyr som ikke har utført skade avlives bare fordi de tilfeldigvis har samme eier som en hund som har bitt eller gått løst, samt sørge for klarere retningslinjer for når hunder skal omplasseres og ikke avlives?»

Landbruks- og matdepartementet overtok forvaltningsansvaret for hundeloven i mars 2019. I henhold til Stortingets anmodningsvedtak, Innst. 340 S (2016-2017), er det gjennomført en lovgjennomgang. Lovgjennomgangen viste at det er behov for å endre hundeloven og det er utarbeidet et endringsforslag som ble sendt på høring med høringsfrist 26. november 2021. Endringsforslaget inneholder forslag til endringer på mange områder i loven med det hovedformål å styrke de forebyggende tiltakene. Dette for å hindre at uønskede hendelser med hunder skjer.

Jeg tar sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget våren 2022.

Med hilsen

Sandra Borch