Forsiden

Svar på skriftlig spørsmål om import av økologiske landbruksvarer

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om statistikk over import av økologiske landbruksvarer.

Svar på spørsmål nr. 811 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes

Jeg viser til brev av 22. desember 2022 der stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes stiller følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

«Kan statsråden beskrive status for arbeidet med å bedre statistikkgrunnlaget for importerte økologiske varer, og sørge for at statistikken over import av økologiske landbruksvarer, både for omsetning i dagligvarehandel og HORECA, er på plass i forkant av årets jordbruksoppgjør, samt den pågående evalueringen og justeringen av strategien for økologisk jordbruk?»

Statistikk over produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer er viktig for å kunne ha informasjon om status for utviklingen av økologisk jordbruk i Norge. Dette er også viktig for å kunne si noe om hvordan utviklingen innen økologisk jordbruk er i forhold til målet i Nasjonal strategi for økologisk jordbruk. Målet er å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Landbruksdirektoratet publiserte fram til 2018 tall for omsetning av økologiske varer i dagligvarehandelen. Etter dette har Landbruksdirektoratet jobbet med å få på plass et nytt datagrunnlag. Til rapporten Produksjon og omsetning av økologiske jordbruksvarer. Rapport for 2021, har Landbruksdirektoratet innhentet tall fra dagligvarekjedene og bearbeidet disse. Landbruksdirektoratet jobber fortsatt med å få på plass et bedre system for statistikk for omsetning av økologiske varer i dagligvarehandelen. Dette er et krevende og møysommelig arbeid som krever samhandling med ulike aktører. Til jordbruksoppgjøret 2023 ligger det derfor an til at Landbruksdirektoratet, som for 2021, vil levere en rapport med tall over omsetning av økologiske landbruksvarer for 2022 som de selv har innhentet fra dagligvarehandelen og bearbeidet.

Når det gjelder statistikk over import av økologiske landbruksvarer, så finnes det ikke tall for hvor mye av den økologiske maten som selges som er importert. Årsaken til dette er at det i tolltariffen ikke skilles mellom konvensjonelle og økologiske produkter. Ser man på varene som blir omsatt som økologisk vare i Norge, er det likevel grunn til å tro at mye av omsetningsveksten skyldes importerte varer. En vesentlig del av dette er produkter det ikke er klimatisk mulig å produsere i Norge.  

Med hilsen

Sandra Borch