Svar på skriftlig spørsmål om kostnadskompensasjon

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om kostnadskompensasjon for landbruket i 2022.

Svar på spørsmål nr. 1299 om kostnadskompensasjon for landbruket i 2022

Jeg viser til spørsmål nr. 1299 fra representanten Torgeir Knag Fylkesnes:

«Mener statsråden at en kostnadskompensasjon for landbruket i 2022 skal kompensere for samtlige innsatsfaktorer med ekstraordinær kostnadsvekst, eller kun de innsatsfaktorer som er omtalt i sluttprotokoll etter tilleggsforhandlinger høsten 2021?» 

Begrunnelse:

I sluttprotokollen etter tilleggsforhandlingene høsten 2021 står det følgende: «Partene vil vurdere særskilt hvor stor kostnadsveksten ble for gjødsel, bygningsmaterialer og elektrisk kraft i 2021/2022 og håndtere dette som en del av helheten, både på inntekts- og kostnadssiden, med utgangspunkt i et nytt fullstendig grunnlagsmateriale til forhandlingene i 2022.» Det imidlertid ekstraordinære kostnadsvekst på andre innsatsfaktorer utover gjødsel, bygningsmaterialer og elektrisk kraft. Det er skapt en forventning om at det vil komme kompensasjon for den ekstraordinære kostnadsveksten, men det er fortsatt usikkerhet rundt om alle innsatsfaktorer med ekstraordinær kostnadsvekst vil bli kompensert. Det er viktig for næringen at dette spørsmålet avklares raskt.»

Jeg viser til protokollen jordbruksorganisasjonene og staten skrev under i tilleggsforhand­lingene den 28. oktober: «Partene vil vurdere særskilt hvor stor kostnadsveksten ble for gjødsel, bygningsmaterialer og elektrisk kraft i 2021/2022 og håndtere dette som en del av helheten, både på inntekts- og kostnadssiden, med utgangspunkt i et nytt fullstendig grunnlagsmateriale til forhandlingene i 2022

Budsjettnemnda for jordbruket, som er et utvalg sammensatt av partene i jordbruksoppgjøret og nøytrale representanter, arbeider nå med å utarbeide det tekniske grunnlagsmaterialet for årets forhandlinger. Materialet blir lagt fram i april. Grunnlagsmaterialet viser tall for regist­rerte inntekter og kostnader, samt prognoser for inntekter og kostnader for inne­værende år. Videre legger partene til grunn anslag for endringer i inntekter og kostnader for året det forhandles for.

Den 16. februar hadde jeg møte med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å bli orientert om situasjonen i næringen knyttet til den ekstraordinære kostnadsøkningen på gjødsel. Etter dette møtet har jeg tatt initiativ til møter med sentrale aktører i markedet, blant annet Yara, Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn og Norsk Landbruksrådgivning, for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag om den totale situasjonen. Disse møtene vil bli gjennomført så snart som mulig.

Kostnadsveksten i 2021/2022 vil bli håndtert som en del av helheten. Partene i jordbruks­oppgjøret vil ta hensyn til både inntekts- og kostnadssiden i grunnlags­materialet, og legge dette til grunn for forhandlingene.

Med hilsen

Sandra Borch