Aktuelt

Svar på skriftlig spørsmål om stiftelsen Norsk Rikstoto

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Silje Hjemdal (FrP) om styringen av den private stiftelsen Norsk Rikstoto.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 905 fra representanten Silje Hjemdal

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal har stilt følgende spørsmål for skriftlig besvarelse:

Hva vil landbruksministeren foreta seg for å sikre at staten ikke overtar styringen av den private stiftelsen Norsk Rikstoto, samt at styret ved nåværende styreleder utnevnt av Landbruksdepartementet sørger for at stiftelsens vedtekter følges?

Til spørsmålet om eventuell endring av statlig innflytelse over styringen av stiftelsen Norsk Rikstoto, vil jeg vise til at det i forslag til ny lov om pengespill, som nå er til behandling i Stortinget, er foreslått bestemmelser om styreoppnevning og formålsbestemmelser for den tilbyderen som skal få enerett til å tilby pengespill på hest.

Landbruks- og matdepartementet har ingen rolle når det gjelder å kontrollere at Norsk Rikstoto overholder sine vedtekter. Det er Stiftelsestilsynet som fører tilsyn med stiftelsene.  Departementet antar at styret har et kollektivt ansvar for å følge vedtektene.

Slik departementet har forstått det, har det skjedd endringer i rolle- og oppgavefordelingen mellom Norsk Rikstoto og sportens organisasjoner som kan ha betydning for rådet. Disse endringene kan også ha betydning for hvordan vedtektenes ordlyd bør tolkes.

Dersom vedtektene ikke vurderes som hensiktsmessige, kan både stifterorganisasjonene og Norsk Rikstotos styre i tilfelle fremme forslag for mitt departement om vedtektsendringer.

Med hilsen

Sandra Borch