Svar på skriftlig spørsmål om strømstøtte til veksthus med klimaregulering

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) om strømstøtte til veksthus med klimaregulering.

Svar på spørsmål nr. 1895 fra stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo om strømstøtte til veksthus med klimaregulering

Jeg viser til spørsmål nr. 1895 fra representanten Alfred Jens Bjørlo:

«Kan landbruksministeren stadfeste at den midlertidige straumstønadsordninga for jordbruks- og veksthusnæring vil omfatte all produksjon i veksthus med klimaregulering – uavhengig av om produksjonen skjer i rom/hus laga av gjennomskinneleg materiale eller i klimaregulerte rom utan gjennomskinneleg materiale?

Jeg viser til Stortingets behandling av Prop. 77 S (2021-2022) hvor strømstøtteordningene er vedtatt videreført til og med mars 2023. Etter nåværende ordning kan det gis strømstøtte til

veksthus med vegger og tak av gjennomsiktig materiale (og med klimaregulering), som brukes til produksjon av nærmere bestemte planter som skal omsettes i markedet.

Når det nå er bestemt at ordningen med strøm­støtte skal forlenges, er det behov for å se på hvordan ordningen for veksthus skal innrettes. Mitt departement skal sende ny midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringen på høring om kort tid. Jeg vil i den forbindelse gjøre en ny vurdering av hvilke typer veksthusproduksjoner som bør innlemmes i ordningen, herunder bygninger der matproduksjonen foregår i klimaregulerte rom uten gjennomsiktig materiale.

Med hilsen

Sandra Borch