Aktuelt

Svar på skriftlig spørsmål om tiltak for Jillen-Njaarke reinbeitedistrik

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Jørgensen (Rødt). Vil statsråden gjøre tiltak for å avverge beitekrise og dyrevelferdskatastrofe for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt ved flytting av reinflokkene til vinterbeite, i fbm. event. vindkraftutbygging på Øyfjellet i Vefsn.

Svar på spørsmål nr. 803 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Jørgensen

Stortingsrepresentant Geir Jørgensen har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"I bekymringsmelding til Olje- og energidepartementet varsler Statsforvalteren i Nordland om at vindkraftutbygginga på Øyfjellet i Vefsn hindrer reinbeitedistriktet Jillen-Njaarkes flytting av reinflokkene til vinterbeite, og advarer mot beitekrise. Vil landbruksministeren gjøre tiltak for å avverge beitekrise og dyrevelferdskatastrofe for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, og sikre at distriktet får gjennomført sin lovbeskytta flytting til vinterbeite? "

I konsesjonsvilkårene for Øyfjellet vindkraft er det stilt krav om at reindriften skal sikres adkomst til vinterbeitene i form av tilrettelegging for flytting. Reinbeitedistriktet er i dialog med konsesjonæren om en avtale om tiltak for å tilrettelegge for flytting.

Jeg har innhentet en oppdatert rapport fra Statsforvalteren i Nordland om beitesituasjonen for reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke. Beredskapsutvalget for reindrift i Nordland har vurdert situasjonen, og har ikke erklært beitekrise i området. Det er imidlertid fortsatt utfordrende beiteforhold for reinen, og reinen er fortsatt spredt over et stort område.

Distriktet har av dyrevelferdsmessige hensyn satt i gang samling av dyrene for å kunne transportere dem til vinterbeitet. Dette for å prøve å unngå ytterligere tap til rovdyr, unngå påkjørsler på bane og vei og for at reinen ikke skal trekke inn på innmark. Reinbeitedistriktet har transportert deler av reinen på bil og ferge. Det er krevende å samle inn rein som er spredt over store områder, og distriktet jobber nå videre med å få samlet inn og flyttet reinen.

Reindriften har et system for å håndtere beitekriser for å sikre dyrevelferd og framtidig produksjon. Dersom situasjonen forverres, og beredskapsutvalget erklærer at det er beitekrise i området, vil det utløse en mulighet for å søke om tilskudd til å gjennomføre tiltak for å avhjelpe situasjonen. Beredskapsutvalget, som ledes av statsforvalteren, har en viktig rolle i å følge situasjonen og vurdere behov for tiltak.

Jeg vil følge beitesituasjonen for Jillen-Njaarke videre, og ha en løpende dialog med statsforvalteren.

Med hilsen

Sandra Borch