Svar på spm. 11 fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen

Prinsippet om at statsbudsjettet skal presenteres helhetlig overfor Stortinget, er et godt prinsipp som Regjeringen stiller seg bak. I enkelte tilfeller kan Regjeringen likevel finne det riktig å presentere kommende forslag og sitt syn på enkelte deler av den økonomiske politikken på en annen måte enn gjennom proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 11 fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen    

Jeg viser til brev fra Stortingets presidentskap av 5. oktober 2016 vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Ap). Finansministeren er ved brev av 5. oktober 2016 fra Statsministerens kontor bedt om å besvare spørsmålet på vegne av Regjeringen.

 

Spørsmål

«Mener statsministeren at det er en hensiktsmessig fremgangsmåte å kalle inn til pressekonferanse på Statsministerens kontor en uke før budsjettet legges fram for å presentere deler av skatte- og avgiftsopplegget, eller støtter hun prinsippet om at budsjettet skal presenteres helhetlig overfor Stortinget?

Begrunnelse:

30. september innkalte statsministeren og finansministeren til pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg hvor regjeringens forslag til et såkalt grønt skatteskift ble presentert muntlig. Det ble dermed gitt offisiell informasjon om regjeringens avgiftsopplegg nesten en uke før statsbudsjettet i sin helhet legges frem for Stortinget. Handlingen er et klart brudd med en mangeårig praksis om at det er avgjørende at budsjettet presenteres helhetlig overfor Stortinget. Dette er viktig for at Stortinget, markedet og andre aktører skal kunne forholde seg til et samlet budsjettopplegg. Det er særlig viktig at skatte- og avgiftsopplegget presenteres og kan forstås under ett av Stortinget, markedet og alle som blir berørt.»

 

Svar

Prinsippet om at statsbudsjettet skal presenteres helhetlig overfor Stortinget, er et godt prinsipp som Regjeringen stiller seg bak. I enkelte tilfeller kan Regjeringen likevel finne det riktig å presentere kommende forslag og sitt syn på enkelte deler av den økonomiske politikken på en annen måte enn gjennom proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 inngikk regjeringspartiene en avtale med Venstre og Kristelig Folkeparti om et organisert samarbeid i oppfølgingen av Grønn skattekommisjon og gjennomføringen av det grønne skiftet. En forutsetning var at arbeidet skulle kunne være premissgivende når Regjeringen fattet sine budsjettvedtak for 2017. På denne bakgrunn ble det 30. september 2016 innkalt til en pressekonferanse hvor statsminister Erna Solberg og jeg orienterte om Regjeringens forslag til et grønt skatteskift i det kommende forslaget til statsbudsjettet for 2017.

Regjeringens forslag til et grønt skatteskift er i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 presentert i en helhetlig sammenheng, hvor Stortinget kan behandle forslaget som del av et samlet budsjettopplegg.

Med hilsen
Siv Jensen