Svar på spørsmål om forskningsskipet Fridtjof Nansen

Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Ruth Grung (Ap) om statsråden vil ta initiativ til bruk av forskningsskipet i Norge så lenge det på grunn av koronapandemien ikke kan bistå utviklingsland med å utvikle en ansvarlig fiskeriforvaltning i deres havområder.

Skriftlig spørsmål nr. 2487 (2019-2020).
Datert 02.09.2020  

Fra representanten Ruth Grung (Ap) til utviklingsministeren (overført fra fiskeri- og sjømatministeren):  
På grunn av korona er toktene til forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen avlyst frem til juni 2021. Havforskningsinstituttet er ansvarlig for driften, mens Norad eier fartøyet, finansierer Nansen-programmet og samarbeider tett med FAO. Skipet bør brukes for å holde det ved like, og det er stort behov for tokt i Norge. Skipet har svært gode fasiliteter til undervisning og forskning. Vil statsråden ta initiativ til bruk av forskningsskipet i Norge så lenge det ikke kan bistå utviklingsland med å utvikle en ansvarlig fiskeriforvaltning i deres havområder? 

Utviklingsministerens svar: 
Normalt seiler ikke forskningsskipet «Dr. Fridtjof Nansen» i norske farvann, men koronapandemien gjør at vi ikke er i en normal situasjon. Det er mye som ikke kan gjennomføres som planlagt, deriblant forskningstoktene under Nansen-programmet.

Under Nansen-programmet gjennomføres til vanlig forskningstokt i samarbeid med land i Afrika og Asia for å skape ansvarlig fiskeriforvaltning i disse områdene. Nansen er et moderne forskningsskip som kartlegger fiskeressurser, plankton og forurensning i havene på en måte som våre samarbeidsland ikke er i stand til selv. Programmet bidrar til kapasitetsutvikling innen forsknings- og forvaltningsmiljøene i disse landene, og er en viktig del av norsk utviklingspolitikk.  

Norge finansierer Nansen-programmet over bistandsbudsjettet. Norad eier fartøyet, og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har disposisjonsretten for fartøyet i programperioden. Programmet er et trepartssamarbeid mellom Norad, FAO og Havforskningsinstituttet (HI). Skipet har ligget til kai i Bergen siden mars. Det er lite sannsynlig at det vil være mulig å foreta tokt i utviklingsland før tidligst andre halvår 2021. Norad, FAO og Havforskningsinstituttet har diskutert mulig alternativ bruk av fartøyet i denne perioden. Ulike aktører, både offentlige og private, kan ønske å leie skipet til forskningsformål når det nå ikke kan brukes til programmets formål. Det er høye kostnader knyttet til slik leie.

Alle utgifter knyttet til Nansen-programmet bevilges over bistandsbudsjettet, og rapporteres som offisiell utviklingshjelp (ODA). I henhold til Stortingets bevilgningsreglement og OECDs utviklingskomités rapporteringsdirektiv er det en forutsetning at bruken av fartøyet har økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland som hovedformål. Alternativ bruk av skipet innenfor norske grenser, og med annet formål enn det Nansen-programmet har, ville medføre at utgiftene ikke kvalifiserer som utviklingshjelp. Alternativ bruk krever en annen form for finansiering.

Jeg ønsker at fartøyet skal være i bruk hele året. Dette gjelder også nå når det på grunn av pandemien ikke kan bidra til fattigdomsbekjempelse under Nansen-programmet. Jeg har derfor bedt Norad så raskt som mulig vurdere om fartøyet kan leies ut for bruk til forskningsformål i norske farvann i perioden det ikke kan benyttes av programmet.