Dokument

Svar på spørsmål om krav til Israel om terrorstemplete organisasjoner

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om regjeringen støtter kravene fra Fagforbundet og Norsk Folkehjelp om at Israel blant annet må trekke tilbake terrorstempling av norsk-støttede organisasjoner.

Skriftlig spørsmål nr. 167 (2021-22).
Datert 28.10.2021 

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:
Støtter regjeringen kravene fra Fagforbundet og Norsk Folkehjelp om at Israel må trekke tilbake terrorstempling av norsk-støttede organisasjoner, at Israel avslutter kriminalisering og trakassering av palestinske organisasjoner, slutt på Israels folkerettsstridige anvendelse av israelsk lov på okkupert territorium og at det internasjonale samfunn må støtte de palestinske sivilsamfunnsorganisasjonene, og hvordan vil regjeringen gå fram for å fremme disse kravene i FN?

Utenriksministerens svar:
Sivilsamfunnet i Palestina spiller en sentral rolle for å fremme respekt for menneskerettigheter, folkeretten og demokratiske prinsipper. I denne konteksten bidrar sivilsamfunnet også til å ivareta rammebetingelsene for en forhandlet to-statsløsning, en sentral målsetning i Norges Midtøsten-engasjement. Derfor har Norge over tid vært en sterk støttespiller for palestinsk sivilsamfunn. Det vil vi fortsette å være.

Vi er svært bekymret over den israelske beslutningen om å terrorliste seks palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner. Vi ble ikke orientert på forhånd. Vi ser alvorlig på anklagene, og har vært i kontakt med israelske myndigheter både lokalt og i Oslo. Det hviler på israelske myndigheter å dokumentere anklagene. Om det ikke fremkommer tilstrekkelig dokumentasjon som underbygger anklagene, vil vi be om at beslutningen blir omgjort. Vi har også tett og fortløpende kontakt med FN og andre givere.

Etter at beslutningen ble kjent, har representanter for norske myndigheter sammen med andre givere og representanter for det internasjonale samfunn, inkludert FN, møtt ledere fra de fleste av de rammede palestinske organisasjonene lokalt i Ramallah. I Oslo har utenriksdepartementet diskutert saken med de to berørte norske organisasjonene, Norsk Folkehjelp og Redd Barna. Vi frykter at konsekvensene av beslutningen vil bli betydelige, både for de berørte organisasjonene og for palestinsk sivilsamfunn.

Vi har tilbakevist tidligere oppfordringer fra israelsk hold om å kutte støtten til navngitte palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner. Tidligere gjennomganger av de berørte organisasjonene utført av ulike givere har ikke avdekket indikasjoner om deltakelse i terroraktivitet.

Vi tar regelmessig opp nødvendigheten av å sikre gode arbeidsvilkår for palestinsk sivilsamfunn, både bilateralt og multilateralt, herunder i FNs generalforsamling og i FNs sikkerhetsråd. Senest 28. oktober oppfordret vi sammen med elleve andre europeiske land israelske myndigheter til å reversere en beslutning om å bygge 3000 nye bosettingsenheter på Vestbredden.

Jeg viser for øvrig til mitt svar av 3. november på spørsmål nr. 152 (2021-2022) fra representanten Fiskaa og min uttalelse om saken 27. oktober.