Dokument

Svar på spørsmål om medisinsk utstyr til Ukraina

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Erlend Larsen (H) om hva Norge gjør for å bidra til raskere hjelp med medisinsk utstyr til Ukraina.

Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1961.
Datert 03.05.2022

Fra stortingsrepresentant Erlend Larsen (H) til utenriksminister Anniken Huitfeldt:
Hva gjør Norge for å bidra til raskere hjelp med medisinsk utstyr til Ukraina?

Utenriksministerens svar:
Den russiske krigføringen i Ukraina har enorme konsekvenser og rammer sivilbefolkningen hardt. Meldingene fra krigsområdene i Ukraina og situasjonen for millioner av mennesker på flukt i naboland, er hjerteskjærende, opprørende og uakseptabelt.

Regjeringen har fra krigens begynnelse gjort det klart at Norge skal ta ansvar og stille opp. Beskyttelse av sivile er en prioritet for den norske regjeringen. Vi besluttet 27. februar at Norge skal bidra med to milliarder kroner i humanitær bistand til Ukraina-krisen.

Om lag to milliarder kroner er så langt fordelt i humanitær bistand til Ukraina og flyktningrespons. Det meste er utbetalt. Støtten kanaliseres via EUs ordning for sivil beredskap (UCPM), FN og Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner med erfaring fra konfliktområder. Støtten bidrar til å redde liv, lindre nød og gi beskyttelse til mennesker rammet av krigen. Støtten inkluderer også 300 millioner kroner i budsjettstøtte til Ukraina gjennom Verdensbankens flergiverfond for Ukraina og bidrar blant annet til å lønne helsearbeidere. 

Norske donasjoner av medisinsk utstyr, legemidler og vaksiner kanaliseres via EUs ordning for sivil beredskap (UCPM) bestående av 33 land etter konkrete anmodninger fra Ukraina og nabolandene selv. Dette bidrar til en koordinert og effektiv respons. Norge har så langt bidratt med:

  • Medisinsk utstyr, legemidler og vaksiner til en verdi av om lag 110 millioner NOK. Per nå har norske bidrag tilsvart forsendelser på om lag 123 tonn medisinsk utstyr inkludert insulin og akuttmedisinsk utstyr.
  • Norge har sendt tre medisinske eksperter til Polen for å bistå i etablering av medisinsk mottaksapparat og en koordinator for koordinering av medisinske team.

Vi bidrar også med pasienttransport og sykehusbehandling via UCPM. Norge har spisskompetanse og egnede kapasiteter for prioritering av pasienter og medisinsk fly-evakuering og bidrar med følgende:

  • Medisinsk evakuering av opp til 550 ukrainske pasienter til norske sykehus. Pårørende kommer i tillegg, anslagsvis totalt 2750 personer. Norge er så langt det fjerde største mottakerlandet av pasienter, der 18 pasienter har ankommet Norge.
  • Forsvarets flyavtale med SAS, medisinsk oppsatt Boeing 737, er til disposisjon gjennom UCPM for medisinsk evakuering av pasienter både til Norge og mellom andre EU-land.
  • Norge drifter og opererer med personell en ambulanseflykapasitet for transport av pasienter med alvorlig smittsomme sykdommer i Europa som del av EUs sivile beredskap.
  • Norge har stilt til disposisjon Norwegian Emergency Team (Noremt) for å kunne respondere på helseanmodninger fra EU.

Norge er i kontinuerlig dialog med EU og europeiske land om situasjonen. Denne dialogen dreier seg også om hvordan givere kan koordinere sin humanitære innsats, både gjennom EUs ordning for sivil beredskap og med støtte til humanitære organisasjoner.

Det er nedsatt en tverrdepartemental koordineringsgruppe ledet av UD der Helsedepartementet, Justisdepartementet, samt andre departementer og underliggende statlige etater møtes for å følge opp norsk innsats til Ukraina og naboland via EUs ordning for sivil beredskap (UCPM). Norge er forberedt på å bidra med ytterliggere donasjoner av medisinsk utstyr via EUs ordning for sivil beredskap (UCPM) til Ukraina dersom dette anmodes om og forutsatt at Norge kan møte behovene.