Svar på spørsmål om plast i havet

Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Terje Halleland (Frp) om hvordan regjeringen kan  mene at bekjempelse av plast i havet er høyt prioritert i utviklingspolitikken når summen som går til dette formålet reduseres betydelig i budsjettforslaget for 2021.

Skriftlig spørsmål nr. 179 (2020-2021).
Datert 20.10.2020

Fra representanten Terje Halleland (Frp) til utviklingsministeren:
Hvordan kan regjeringen mene at bekjempelse av plast i havet er høyt prioritert i utviklingspolitikken når summen som går til dette formålet reduseres betydelig i budsjettforslaget for 2021?

Utviklingsministerens svar:
Bistandsprogrammet mot marin forsøpling er en prioritert satsing over bistandsbudsjettet. Programmets totalramme på 1,6 milliarder kroner er den samme som før, men forlenges til 2024. Den foreslåtte bevilgningen for 2021 er noe redusert som følge av nedgangen i nasjonalinntekten, behovet for å prioritere pandemibekjempelsen og utsettelser i flere prosjekter som følge av pandemien. I en slik situasjon har det vært viktig å kanalisere midler til områder hvor de faktisk lar seg benytte.

Marin forsøpling er en enorm utfordring. Det er anslått at åtte millioner tonn plast havner i havene hvert år. Dette tilsvarer femten tonn plast i minuttet. Plastens egenskaper gjør at den brytes saktere ned enn papp, papir, tre, metall og andre materialer. Det er dette som gjør plasten til et svært omfattende miljøproblem når den havner på avveie.

Med Norge som pådriver har FNs miljøforsamling vedtatt fire resolusjoner om marin forsøpling og mikroplast. I disse vedtakene understrekes det at styrket avfallshåndtering og avfallsforebygging er nøkkelen til å bekjempe marin forsøpling, og må prioriteres høyt. Gjennom vedtakene er det også enighet om at verden må eliminere utslipp fra avfall og mikroplast til havet. Norge arbeider for at miljøforsamlingen på sin neste sesjon skal gi et forhandlingsmandat for en global avtale mot marin forsøpling.

På denne bakgrunnen etablerte Norge i 2019 bistandsprogrammet mot marin forsøpling, med målsetting om å forebygge og kraftig redusere omfanget av marin forsøpling fra store kilder i utviklingsland. Innsatsen skal fokuseres på forbedret avfallshåndtering av plastavfall i samarbeidsland, rydding og forsvarlig håndtering av avfall i utvalgte kystsoner og elver, styrking av næringslivets egeninnsats for bærekraftig produksjon, forbruk og forsvarlig avfallshåndtering og styrking av globale forpliktelser og nasjonale og regionale virkemidler for å forhindre marin forsøpling og mikroplast.

Covid-19 har imidlertid ført til et lavere aktivitetsnivå og større forsinkelser enn forventet i flere prosjekter under bistandsprogrammet. Dette skyldes blant annet nedstengning av samfunnet og reiserestriksjoner.  

I tillegg er som kjent det totale bistandsbudsjettet redusert som følge av redusert nasjonalinntekt i 2020. Dette har vært nødvendig for å kunne møte den akutte helsekrisen pandemien har forårsaket. Den foreslåtte reduksjonen for 2021 endrer ikke på totalrammen for programmet, som er på 1,6 milliarder kroner, men programperioden forlenges med to år (2019-24). Regjeringens bidrag på 50 millioner kroner til årets TV-aksjon, som gikk til WWFs arbeid mot marin forsøpling, bekrefter også vektleggingen av dette viktige arbeidet.