Forsiden

Svar på spørsmål om norske barn i syriske leire

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra André N. Skjelstad (V) om hva statsråden vil gjøre for at norske barn av IS-kvinner blir ivaretatt og hentet hjem til Norge.

Skriftlig spørsmål nr. 345 (2021-2022).
Datert 12.11.2021

Fra representanten André N. Skjelstad (V) til justis- og beredskapsministeren, overført til  utenriksministeren som rette vedkommende:
Hva vil statsråden gjøre for at norske barn av IS-kvinner blir ivaretatt og hentet hjem til Norge? 

Utenriksministerens svar:
Jeg er svært bekymret for barna som befinner seg i syriske leire. Disse barna lever under særdeles vanskelige forhold og er satt i en alvorlig situasjon av sine foreldre.

De norske barna i leire i Syria befinner seg ikke innenfor norsk jurisdiksjon. Norge har derfor ikke en forpliktelse etter barnekonvensjonen til å sikre deres konvensjonsrettigheter. At staten har jurisdiksjon er en nødvendig forutsetning for at konvensjonen skal komme til anvendelse, og for at staten har et ansvar etter den. Vi er bekymret for barn som er internert i leirene i Syria, men denne situasjonen må løses på annet grunnlag enn statenes menneskerettslige forpliktelser.

Norge støtter FN, Røde Kors-bevegelsen og frivillige organisasjoner som Redd Barna, i deres arbeid med å gi livsnødvendig humanitær bistand som beskyttelse, mat, helse og psykososial støtte til sårbare mennesker i Syria, inkludert i leirene. Feltsykehuset i Al-Hol, opprettet av Norges Røde Kors med norsk støtte og som nå driftes av Den internasjonale Røde Kors-komiteen ((ICRC), som også mottar norsk støtte) og Syria Røde Halvmåne, bidrar til å sikre barn i Al-Hol akutt helsehjelp. Jeg vil understreke at humanitær bistand blir gitt i henhold til de humanitære prinsippene og som sådan ikke er spesifikt rettet inn mot barn av norske statsborgere.

Foreldreansvaret står sterkt i norsk lov, og foreldre har både rett og plikt til å ta avgjørelser for egne barn. Dette omfatter blant annet retten til å bestemme hvor et barn skal bo eller oppholde seg. Utenrikstjenesten kan ikke hente barn fra utlandet i strid med dette, uavhengig av årsaken til at barnet befinner seg i utlandet. Dette innebærer at for barn som er i følge med sine foreldre som har foreldreansvar, må foreldrene selv anmode om og samtykke til at utenrikstjenesten eventuelt bistår med utreise for barna.