Nytt norsk revidert tilbud i Tisa-forhandlingene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forhandlingene om en ny avtale om handel med tjenester – Tisa (Trade in Services Agreement) har pågått siden 2013. 21. oktober ble det utvekslet nye reviderte tilbud.

Det reviderte tilbudet inneholder flere tekniske endringer og en utvidelse av tilbudet til å dekke enkelte delsektorer hvor det i det norske regelverket er åpent for handel basert på likebehandling mellom norske og utenlandske tjenester. Alle endringer ligger innenfor eksisterende norsk regelverk og praksis.

De tekniske endringene gjelder hovedsakelig hvordan man fører unntak for ulike typer lokaliseringskrav i tilbudet og hvordan man listefører finansielle tjenester.

Andre endringer som Norge tilbyr å avtalefeste:

  • Markedsadgangsforpliktelser på rådgivningstjenester innenfor energidistribusjon. Rent konkret betyr dette at Norge for eksempel ikke vil ha anledning til å innføre kvotebegrensninger på antall utenlandske tjenesteleverandører som tillates på markedet for rådgivingstjenester for energidistribusjon. Energirelaterte tjenester er en viktig sektor for Norge, og vi arbeider for at andre parter forbedrer sine tilbud på området.
  • Fulle forpliktelser for bilreparasjonstjenester. Det betyr at Norge ikke vil kunne diskriminere utenlandske tjenesteytere som tilbyr bilreparasjonstjenester. Norske myndigheter har likevel rett til å regulere sektoren, og utenlandske tjenesteytere vil måtte oppfylle norske krav og regler.
  • Nye forpliktelser på markedsadgang og nasjonal behandling av advokattjenester som gjelder meglings- og voldgiftstjenester, begrenset til fremmed og internasjonal rett. Dette betyr at vi binder dagens norske regelverk, som åpner for at et utenlandsk advokatkontor med meglingskompetanse innenfor internasjonal og fremmed rett kan levere en tjeneste til en norsk bedrift uten å bli diskriminert. Norske advokatfirmaer tilbyr meglings- og voldgiftstjenester internasjonalt, for eksempel relatert til skipsfart og energisektoren. Det er ønskelig at andre land har gode forpliktelser for denne delsektoren slik at Tisa vil gi forutsigbarhet for at norske tjenester har like gode vilkår som utenlandske.
  • Markedsadgangsforpliktelser for spedisjonstjenester. Vi utvider tilbudet fra å omfatte likebehandling til også å omfatte markedsadgang. Det vil si at Norge ikke vil kunne innføre kvantitative begrensninger som monopol eller kvoter for denne typen tjenester.
  • Utvidelse av forpliktelsene for tjenester knyttet til landbruk, jakt og skogbruk: Tilbudet utvides til å gjelde likebehandling for enkelte tjenester som kjøpes av aktører innen landbruk, jakt og skogbruk på kontraktbasis. Det norske regelverket har i lang tid sikret full likebehandling for utenlandske tjenester på dette nisjemarkedet. Norske reguleringer eller støtteordninger tilknyttet disse sektorene berøres ikke av endringen.

Offentlig tjenester som sykehus, sosialtjenester og grunnutdanning er, og vil forbli, unntatt fra Norges forpliktelser i Tisa. Handlingsrommet ivaretas på flere måter. Vi har et generelt unntak for tjenester som leveres som en del av det offentlige tjenestetilbudet. I tillegg opprettholder vi fullt handlingsrom for sektorer som er typiske for den norske velferdsmodellen (sykehustjenester og andre helsetjenester, sosiale tjenester, grunnopplæring, deler av miljøtjenester). Subsidier er også gjenstand for et bredt unntak. Tisa legger ikke føringer på hvordan Norge i dag og i fremtiden ønsker å organisere og finansiere vårt offentlige tjenestetilbud.

Hva innebærer det å forplikte en sektor?

Det er kun muligheten til å forskjellsbehandle norske og utenlandske tjenesteytere og muligheten til å innføre kvantitative begrensninger på markedet (monopol, kvoter og lignende) som forpliktes i Tisa. Tisa innskrenker ikke retten til å regulere tjenestene gjennom for eksempel kvalifikasjonskrav og godkjenningsordninger, eller for å ivareta andre hensyn som miljø, sikkerhet, forbrukerbeskyttelse eller arbeidstakerrettigheter.  

Veien videre

Etter planen skal forhandlingene være avsluttet i løpet av året. Når avtalen er ferdigforhandlet vil avtalen bli lagt frem for Stortinget, som skal godkjenne den endelige avtalen. 

Bakgrunn

Siden starten av 90-tallet har det norske markedet for tjenester vært svært åpent. Et åpent marked betyr at utenlandske tjenester kan selges på like vilkår med norske tjenester. Gjennom WTO-avtalen om handel med tjenester – Gats (General Agreement on Trade in Services) fra 1995 - har Norge allerede forpliktet seg til å holde vesentlige deler av tjenestemarkedet åpent på sektorer som er kommersialiserte.

Tisa vil sikre norske tjenesteeksportører forutsigbar og ikke-diskriminerende adgang til utenlandske tjenestemarkeder. I Tisa-forhandlingene jobber vi for at andre land skal binde markedsadgang på et nivå som nærmer seg vårt nivå. Norges åpningstilbud fra november 2013 var ambisiøst og reflekterer Norges åpne regelverk for handel med tjenester.