Tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å styrke ordningen med tilskudd til nasjonale ressursmiljøer med 3,1 millioner kroner til totalt 44 millioner kroner. Regjeringen foreslår også å endre navnet på tilskuddsordningen for å tydeliggjøre at ordningen også omfatter organisasjoner som arbeider mot rasisme og diskriminering.

– Det er viktig for oss å styrke arbeidet med integrering og antirasisme. Vi setter derfor av ytterligere 3,1 millioner kroner i forslaget vårt til statsbudsjett. Dette utgjør en samlet økning på 6,4 millioner kroner fra 2021. Det endrede navnet på ordningen sender også et tydelig signal om at antirasistisk arbeid er en viktig del av arbeidet for inkludering og sterkere fellesskap,sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Nasjonale ressursmiljøer spiller en viktig rolle for integrering, og i arbeidet mot rasisme og diskriminering.

– Tilskuddet skal blant annet bidra til økt deltagelse, medvirkning og representasjon på ulike samfunnsarenaer blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. I tillegg skal organisasjonene som mottar støtte jobbe med å motvirke fordommer, gi bedre kunnskap om antirasisme og integrering i befolkningen, og bidra til økt tillit og tilhørighet til det norske samfunnet blant innvandrere og barn av innvandrere. En viktig endring er at vi også vektlegger arbeidet mot rasisme og diskriminering som voksne og barn med innvandrerbakgrunn opplever, sier Tajik.

I en søknadsbasert tilskuddsordning vil midlene bli fordelt basert på klare tildelingskriterier. For å sikre forutsigbarhet og en viss langsiktighet for organisasjonene, legges det opp til mulighet for flerårig støtte.

– Organisasjonenes medvirkning er viktig for oss. Vi har allerede hatt et møte med noen av de mest berørte og lyttet til innspill. Nå legger vi derfor opp til en overgangsordning som skal bidra til å sikre at organisasjonene som i dag mottar tilskudd over ordningen har midler til drift i en overgangsperiode, sier statsråden.

Regelverket for tilskuddsordningen vil fastsettes som forskrift, i stedet for å kun ha retningslinjer for ordningen slik det har vært tidligere. Fastsettelse av regelverket i forskrift vil gi organisasjonene mulighet til å komme med innspill til innretning av ordningen i en høringsrunde.

– Forskriften som sendes på høring i dag har høringsfrist 21. desember 2021. Vi håper på konkrete tilbakemeldinger fra frivillige organisasjoner og andre aktuelle aktører i høringsrunden, slik at vi får en best mulig tilskuddsordning, sier arbeids- og inkluderingsministeren.