Høringer

Høring Ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme

Kunnskapsdepartementet sender forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme på høring. Tilskuddsordningen er i Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) foreslått gjort om fra en navngitt ordning til en søkbar tilskuddsordning. Departementet foreslår å fastsette tilskuddsregelverket i forskrift. Det er vedtatt av Stortinget at tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet ikke skal legges om til en søkbar ordning i 2022. Høringsforslaget om ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme vil derfor ikke bli fulgt opp gjennom en ny forskrift på nåværende tidspunkt. De som likevel ønsker å uttale seg om høringsforslaget kan gjøre dette innen høringsfristen 21. desember 2021.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.12.2021

Vår ref.: 21/5860

Høring - forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme

Kunnskapsdepartementet sender forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme på høring. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2885688.

I høringsnotatet foreslår departementet en ny forskrift til oppfølging av Stortingets budsjettvedtak på kap. 291 post 71, med forbehold om Stortingets behandling av budsjettforslaget. Fram til nå har tilskuddsmottakerne vært organisasjoner navngitt i departementets årlige budsjettproposisjon med eventuelle endringer i forbindelse med Stortingets behandling av budsjettforslaget. Departementet har i Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) foreslått å endre tilskuddsordningen nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet til en søkbar tilskuddsordning.

Departementet vil fastsette regelverket i forskrift. Forslaget til forskrift regulerer blant annet formålet med tilskuddsordningen, kriterier for hvem som kan få tilskudd og føringer for hvordan søknader skal vurderes. Departementet foreslår også å endre navn på tilskuddsordningen for å tydeliggjøre at ordningen også omfatter organisasjoner som arbeider mot rasisme og diskriminering. 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2885688. Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige og vil bli publisert.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 21. desember 2021.
Med hilsen 

Sigrid Bay (e.f.)
avdelingsdirektør                                                      Hege Wilsberg
                                                                                     fagdirektør 
 

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Bydelsmødre
 • Stiftelsen Fargespill
 • Stiftelsen Samora Forum
 • Caritas Norge
 • Utrop AS
 • LIM – Likestilling, Integrering, Mangfold
 • SEIF – Selvhjelp for Innvandrere og flyktninger
 • OMOD –  Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • NOAS
 • MIR – Multikuturelt Intiativ og Ressurssnettverk
 • MIRA – Ressurssenter for innvandrer og flyktningkvinner
 • MINOTENK – Minoritetspolitisk Tenketank
 • KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid
 • Antirasistisk Senter
 • Stiftelsen 10.august
 • STL – Samarbeidsrådet for livssyns- og trossamfunn
 • Hjelpekilden Norge
 • Skeiv Verden
 • Diversify
 • MIKS – ressurssenter for integrering og samhandling
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 • Peacepainting
 • Norsk Folkehjelp
 • SOS Barnebyer Stiftelsen
 • Norges Røde Kors
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Norges Idrettsforbund
 • Norges Frivillighetsentraler
 • Redd Barna
 • DNT – Den norske turistforeningen
 • Frivillighet Norge
 • Arendal kommune
 • Bergen kommune
 • Bodø kommune
 • Fredrikstad kommune
 • Gjøvik kommune
 • Hamar kommune
 • Oslo kommune
 • Sandefjord kommune
 • Sarpsborg kommune
 • Skien kommune
 • Tromsø kommune
 • Trondheim kommune
 • Drammen kommune
 • Stavanger kommune
 • Ålesund kommune
 • Sandnes kommune
 • Tønsberg kommune
 • Bærum kommune
 • Kristiansand kommune
 • Lillestrøm kommune