Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tiltak etter fregatthavariet

De operative konsekvensene av KNM Helge Ingstads havari den 8. november 2018 er store. Regjeringen har besluttet midlertidige tiltak. De materielle skadene fregatten fikk er betydelige, og så langt har arbeidet med sikring og heving kostet i underkant av 500 millioner kroner.

Havariet har betydelige operative konsekvenser. Med én av fem fregatter ute av drift er Forsvarets operative evne redusert, og evnen til å ha tilstedeværelse i prioriterte områder svekkes over tid.

Regjeringen er opptatt av at den operative evnen skal reetableres. Forsvaret har allerede iverksatt tiltak for å redusere de operative konsekvensene. Blant annet seiler én av de resterende fregattene med dobbel besetning. Dette innebærer at planlagte seilingsdøgn for fregattsystemet opprettholdes i et kortsiktig perspektiv på ett til to år.

Anskaffer tapt materiell

Regjeringen har identifisert ytterligere tiltak som kan iverksettes på kort sikt. Dette omfatter å gjenskaffe tapt reservedelsbeholdning og å doble antall besetninger på logistikkfartøyet KNM Maud fra én til to. Sistnevnte vil øke evnen til å understøtte fregattene, noe som igjen utvider fartøyenes operative tilgjengelighet. Maud, som etter planen ankommer Norge i midten av året, vil med dette også få økt kapasitet til å bidra i internasjonale operasjoner.

Våpenbeholdningen om bord var en del av Norges beredskapsbeholdning, og regjeringen vurderer om også denne skal gjenanskaffes. En slik gjenanskaffelse vil bli vurdert i budsjettene for de kommende årene.

Disse tiltakene vil imidlertid ikke retablere den operative evnen på det nivået den var før tapet av Ingstad. Dersom det ikke skulle vise seg mulig eller økonomisk hensiktsmessig å reparere Ingstad, vil derfor alternative varige tiltak måtte iverksettes. Disse vurderingene gjøres allerede.

Heving avhenger av værforhold

Kostnadene knyttet til arbeidet med heving og transport av fregatten er preget av mange usikkerhetsfaktorer. Været er den største utfordringen, og dårlig vær har vært hovedårsaken til utsettelsene. For å gjennomføre hevingen slik det er planlagt, trengs tilstrekkelig stabilt, godt vær over en periode på én uke.

Tidsforløpet for selve hevingen, og dermed også for hele bergingsoperasjonen, er derfor usikkert.

Etter heving vil det umiddelbart bli iverksatt sikring av utstyr og materiell som kan gjenbrukes. Når dette arbeidet er ferdigstilt og fartøyet er sikret, vil det bli transportert til marinens hovedbase Haakonsvern, der videre undersøkelser og vurderinger av skadeomfanget vil bli gjennomført.

I samråd med klassifiseringsselskapet Det Norske Veritas, er det gjennomført midlertidige tiltak på de øvrige fregattene for å ivareta fartøyenes vanntette integritet og sikre fartøyenes sjødyktighet. Tiltakene forhindrer overføring av vann mellom de aktuelle vanntette seksjonene og utbedrer dermed de sikkerhetskritiske forholdene. Det er også igangsatt arbeid som vil gi en permanent utbedring av manglene. En permanent løsning planlegges å være installert på alle fregattene innen mars i år.

Redegjørelse for Stortinget om forliset av fregatten KNM Helge Ingstad.pdf

Til toppen