Tromsø kan forhandle om byvekstavtale

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kommunal- og distriktsdepartementet og Samferdselsdepartementet er nå klare til å invitere Tromsø til å forhandle om en byvekstavtale. – De fire største byene våre har allerede byvekstavtaler, og Tromsø har lenge vært i god posisjon for å starte forhandlinger. Byvekstavtalene er viktige grep for å nå nullvekstmålet i byene, og bidra til bedre miljø og fremkommelighet for alle trafikantgrupper, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Foto: Susanne Stephansen/Samferdselsdepartementet

– Staten ønsker et aktivt samarbeid med regionale og lokale aktører for å støtte utviklingen av Tromsø som en klimavennlig, attraktiv og bærekraftig by, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp.)

Det er forhandlet frem byvekstavtaler mellom staten og Oslo, Bergen Stavanger og Trondheim. Nasjonal transportplan åpner for at det kan være aktuelt med avtaler også i fem mellomstore byområder: Tromsø, Kristiansand, Nedre Glomma, Drammen og Grenland.

Lokalt ønske

– Transport er grunnleggende viktig både i byer og i distriktene. Utfordringene er ofte ulike, og vi må utvikle gode løsninger som tar utgangspunkt i lokale behov og muligheter. Tromsø fikk på plass en bompengepakke i fjor og har lenge ligget godt an til forhandlinger om en byvekstavtale. Jeg opplever at en slik avtale er høyt på ønskelisten, og er glad for at vi nå kan invitere til forhandlinger om innhold og betingelser. Byvekstavtaler kommer med statlige midler, men også med forpliktelser. Før en avtale er på plass er det en stor jobb som må gjøres, og et avtaleutkast skal godkjennes både lokalt og av regjeringen. Nå regner jeg med Tromsø er utålmodige etter å sette i gang, sier samferdselsministeren.

Statens vegvesen får nå i oppdrag å invitere til forhandlinger om en slik avtale, og skal også følge opp det videre arbeidet.

Nullvekstmål og bærekraftig byutvikling

Byvekstavtaler er et viktig grep for å nå nullvekstmålet i byene. Nullvekstmålet innebærer at klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Byvekstavtalene skal bidra til god og bærekraftig byutvikling, i tillegg til å sikre en langsiktighet i areal- og transportutviklingen.

 

For mer informasjon, se: