Pressemeldinger

Tydeligere krav til barnehagestyrer

Nesten hver femte barnehage har ikke egen styrer, men deler styrer med andre barnehager. Nå vil regjeringen tydeliggjøre kravet til styrerens tilstedeværelse og arbeid i forskrift, for å sikre et godt tilbud til barna.

I dag sendes forslaget på høring.

– Vi vet stadig mer om hvor viktig barnehagen er for barns liv og utvikling. Vi vil sikre at styrer får nok tid til å drive pedagogisk ledelse, og til å følge opp medarbeidere og barn. Derfor stiller vi tydeligere krav til tilstedeværende styrer. Sammen med andre grep i barnehagestrategien som vi kommer med tidlig neste år, vil dette bidra til å gi bedre barnehager, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Sikre tilstedeværelse og tid til pedagogisk ledelse

Hovedregelen er at hver barnehage har en styrer. Forslaget tar sikte på å sikre tilstedeværelse av styrer i barnehagen gjennom å tydeliggjøre unntak fra hovedregelen og å gjøre regelen mer tilgjengelig i en egen forskrift.  

Barnehager kan fortsette å samarbeide om å dele på styrerressurser, men kun når disse kravene er oppfylt:

  • Organiseringen skal ikke medføre en reduksjon i styrerressurser for hver enkelt barnehage
  • Styrer må være fysisk til stede i mesteparten av tiden hen fungerer som styrer
  • Barnehager som deler på styrer må ha hensiktsmessig avstand mellom barnehagene
  • Deling av styrerressurs skal ikke gå på bekostning av kvaliteten på barnehagetilbudet
  • Styrer kan ivareta plikter som tillegges stillingen i rammeplanen
  • Kravet til forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse skal sikres

Styrer er viktig for barnas barnehagehverdag

Styrer har det daglige ansvaret i barnehagen, og skal sørge for at personalet får brukt sin kompetanse. Styrer skal sørge for at personalet utvikler en felles forståelse av barnehagens oppdrag, og at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen.

– Barnehagetiden er tiden som betyr mest for barnas utvikling, derfor er det viktig at vi sørger for at barna får et godt tilbud. Styrerne spiller en nøkkelrolle. Med tilstrekkelig tid til ledelse sørger styrerne sammen med de andre ansatte for gode barnehagedager, sier Brenna.

Snart kommer regjeringen også med en ny barnehagestrategi om utviklingen av sektoren frem mot 2030. Regjeringen har allerede tatt flere viktige grep for å styrke kompetansen og innholdet i barnehagen. Vi har blant annet styrket kommuneøkonomien, og ved fastsettelsen av veksten av frie inntekter for 2022 har regjeringen tatt hensyn til kommunenes kostnader til økt grunnbemanning og flere pedagoger i barnehagene de siste årene. I 2023 vil regjeringen både styrke barnehagelærerutdanningen (BLU) med 50 mill. kroner og øke satsingen på etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehagen med 180 mill. kroner.  

Forslaget om tydeligere krav til barnehagestyrere er en oppfølging av Hurdalsplattformen. Forslaget medfører i utgangspunktet ingen ekstra kostnader for barnehagene.

Høringsfristen er 12. mars.