Utlysning: Tilskudd til utvikling av norsk-russisk museumssamarbeid i nordområdene 2016 - 2018

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet støtter treårige utviklingsprosjekter på museumsområdet.

Nordområdene er et sentralt interesseområde for Norge. Kulturfeltet og kultur­samarbeid over grensene er en viktig del av dette. Kulturdepartementet ønsker å bidra langsiktig til etablering og utvikling av kultursamarbeidet over grensene i nord, og har etablert treårig program for norsk-russisk kultursamarbeid i nordområdene. I program­perioden 2016 - 2018 er museumssamarbeid et av fokusområdene. Samarbeids­­programmet skal også fremme prosjekter knyttet til urfolkskultur og barne- og ungdomskultur.

Kulturdepartementet inviterer med dette aktører på museumsfeltet til å søke om prosjektmidler for programperioden 2016 - 2018 for å etablere eller videreutvikle nettverk, møteplasser og/eller arenaer som bidrar til å utvikle og styrke samarbeidet mellom russiske aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland, og dermed utviklingen av museumsfeltet i Barentsregionen.

Aktivitetene skal ha nedslagsfelt innenfor den norske og russiske delen av Barents­regionen, dvs. Nordland, Troms og Finnmark, og de russiske regionene Murmansk, Arkhangelsk, Karelia, Komi og Nenets, samt St. Petersburg. Utviklingsarbeidet må være rettet inn mot norsk-russisk samarbeid, men kan også omfatte aktører i Nord-Sverige og Nord-Finland. Samarbeidet kan omfatte flere aktører på norsk og russisk side.

Søknaden om tilskudd skal inneholde:

  • prosjektbeskrivelse med opplysninger om bakgrunn for og formål med prosjektet, om samarbeidspartnere samt hvem som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring
  • søknadssum og budsjett for hele prosjektperioden (hvor det kan forutsettes tilskudd inntil rammen for 2016 også i 2017 og 2018)
  • fremdriftsplan for hele prosjektperioden 2016-2018
  • kontonummer for evt. utbetaling av tilskudd

Departementets tildeling skjer for perioden 2016 - 2018 under ett, med årlige utbetalinger. Rammen for 2016 er på inntil 1 450 000 kroner. Det tas forbehold om Stortingets bevilgninger for 2017 og 2018.

Det gis ikke tilskudd til:

  • aktiviteter innenfor museet/museenes ordinære virksomhet
  • investeringstiltak

Søknad sendes elektronisk til postmottak@kud.dep.no innen 6. juni 2016.

Søknaden merkes Utlysning norsk-russisk kultursamarbeid 2016 - 2018 – museum

Kontaktperson seniorrådgiver Sverre Miøen sverre.mioen@kud.dep.no