Utmålingsregler for tilskudd til sau/lam på utmarksbeite

Nytt forvaltningssystem for produksjonstilskudd (eStil PT) innføres i 2017. Før systemet tas i bruk må utmålingsreglene for tilskudd til sau/lam på utmarksbeite fastsettes. Ved jordbruksoppgjøret i 2016 ble partene enige om at Landbruksdirektoratet skulle vurdere muligheten for å ta hensyn til rovdyrtap på utmarksbeite.

På et møte tirsdag 24. januar ble saken drøftet mellom Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Det var enighet om at utmåling av utmarksbeitetilskuddet for sau/lam gjøres gjennom et veid gjennomsnitt av antall dyr sluppet på utmarksbeite og antall dyr sanket fra utmarksbeite etter minimum 5 uker, der dyr sluppet teller 0,7 og dyr sanket teller 0,3.

Til toppen