Utnevning av visepolitimestre på åremål

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår at visepolitimestre utnevnes på åremål. I dag er visepolitimesterne embetsmenn i faste embeter.

Regjeringen ønsker at visepolitimestrene utnevnes på åremål med seks års funksjonstid, med mulighet for gjenoppnevning en gang i en periode på seks år. Endringene som politi- og lensmannsetaten står overfor vil kreve et dynamisk lederskap med stadige krav til utvikling og fornyelse av ledelsesmessige tilnærminger. Topplederne i politidistriktene, det vil si politimesterne og visepolitimesterne, har en nøkkelrolle i dette arbeidet. I disse stillingene vil det være behov for fortløpende fornying sett hen til de raskt endrede forutsetninger som politiledelse medfører.

Åremålsordningen vil bidra til å sikre den fornyelse, resultatorientering og effektivitet som forventes av politi- og lensmannsetaten, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Prop. 60 L (2015–2016) Endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestre på åremål.