Utvidet mulighet for å kombinere dagpenger og opplæring forlenges

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen ønsker å forlenge den midlertidige ordningen som gjør det enklere å kombinere dagpenger med opplæring eller utdanning. I forslaget til statsbudsjettet for 2021 legges det opp til at ordningen forlenges frem til 1. juli 2021. Samtidig arbeider regjeringen med å utforme et nytt og permanent regelverk som kan tre i kraft når den midlertidige ordningen utgår.

– Vi vet at god og relevant kompetanse i mange tilfeller er avgjørende for å få innpass i arbeidslivet. Nå er vi i en situasjon med rekordmange arbeidsledige, og da er det smart å legge til rette for at folk kan bruke perioden uten jobb på å skaffe seg relevant kompetanse som næringslivet etterspør, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den midlertidige ordningen ble innført i april som følge av at det var få mulige jobber å søke på for alle som ble permitterte og ledige, særlig for dem uten relevant kompetanse. Enklere tilgang til å ta opplæring og samtidig beholde retten til dagpenger kan bidra til at flere raskere kommer tilbake i jobb fordi de har skaffet seg kompetansen som trengs. Slik kan man motvirke at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå.

– Det er bra for både den enkelte og samfunnet at den ledige tiden brukes til utdanning og kompetansepåfyll. Derfor har det vært viktig for regjeringen å forlenge unntakene i dagpengeregelverket slik at ingen skal måtte velge mellom dagpenger eller utdanning. Jeg håper enda flere griper denne sjansen nå og ruster seg enda bedre for arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Arbeidet med å utforme et nytt og permanent regelverk for å kunne kombinere dagpenger med opplæring eller utdanning er i gang, og regjeringen vil sende et forslag på høring i løpet av året. Det tas sikte på at et nytt regelverk kan tre i kraft fra 1. juli 2021.

Røe Isaksen viser også til at dette er en oppfølging av svarbrevet fra statsministeren til partene under frontfagsmeklingen i august, der en slik forlengelse ble holdt åpent.

Fakta

Hovedregelen i dagpengeordningen er at dagpenger ikke er forenlig med opplæring. Dagpengesøkere som ønsker å kombinere opplæring med dagpenger må fremme søknad til Arbeids- og velferdsetaten. Søknadsplikten er opphevet i den midlertidige ordningen, mens kravet om å være disponibel for arbeidsmarkedet er opprettholdt.

Ordningen skulle i første omgang vare fram til september, men ble senere forlenget ut året.