Vest-afrikanske land dokumenterer kontinentalsokkelen ved hjelp av norsk bistand

Sju vest-afrikanske kyststater har overlevert dokumentasjon på sin kontinentalsokkel til FNs havrettskontor i New York. Landenes sokkelrettigheter i disse områdene er dermed sikret. Norsk havrettsekspertise har gjort dette mulig.

Norge har siden 2008 bidratt til innsamling og analyse av data, stilt norsk ekspertise til rådighet og bidratt til ferdigstillelse av nødvendig dokumentasjon på at de vest-afrikanske landene har kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil. Prosjektet har kostet 100 millioner kroner. 

- Dette er et eksempel på god bistand. Resultatet er oppnådd gjennom afrikansk eierskap, regionalt samarbeid og norsk støtte, sier utenriksminister Børge Brende.  

Oppfordring fra FN

Den norske bistanden er gitt i samsvar med FNs havrettskonvensjon og som respons på en oppfordring fra FNs generalforsamling. Deltagere i samarbeidet har vært Kapp Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal og Sierra Leone. Fra Norge har Oljedirektoratet, Statens kartverk, Grid Arendal og Utenriks­departe­mentets rettsavdeling bidratt. 

- Prosjektet har satt landene i stand til å ivareta egne interesser og utnytte egne rettigheter etter havretten. Avklaring av soklenes utstrekning er et viktig bidrag til forutsigbarhet og sikkerhet i Vest-Afrika, ikke minst for utnyttelse av mulige naturressurser, sier utenriksministeren.

Dokumentasjonen er overlevert til FNs kontinentalsokkelkommisjon i New York.

Historisk

Kommisjonen skal nå vurdere dokumentasjonen og anbefale hvor langt ut landenes kontinentalsokler strekker seg. Deretter kan landene fastsette yttergrensene med endelig folkerettslig virkning. Arbeidet berører ikke spørsmål om maritim avgrensning mellom landenes sokler. 

- Det er historisk at sju utviklingsland med svake forutsetninger sammen dokumenterer sin kontinentalsokkel. Til tross for uavklarte avgrensningsspørsmål og politiske motsetninger, er landene enige om at det er viktig å samarbeide om havretten. Samarbeidet og resultatet er et viktig bidrag til sikkerhet og stabilitet i denne ustabile region, sier utenriksminister Børge Brende.

Til toppen