Vil bidra til fysiske sikringstiltak for tros- og livssynssamfunn

Regjeringen vil bidra til at tros- og livssynssamfunn skal få utøve sin tro i trygghet. Derfor sender Justis- og beredskapsdepartementet på høring et forslag om tilskudd til fysiske sikringstiltak for tros- og livssynssamfunn.

– Vi vil at tros- og livssynssamfunn skal få lov til utøve sin tro uten å måtte frykte terror eller vold. Dessverre er det en del av virkeligheten at disse opplever trusler og som kjent også angrep. Tilskuddsordningen vi foreslår skal bidra til at tros- og livssynssamfunn kan gjennomføre fysiske sikringstiltak som er nødvendig for å sikre egen aktivitet, inkludert personell, informasjon og infrastruktur, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Ordningen er særlig rettet mot tros- og livssynssamfunn som anses som potensielle mål med forhøyet trussel i Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige nasjonale trusselvurdering og eventuelle oppdateringer av denne.

– Jeg er glad for at det nå foreslås midler til fysiske sikringstiltak. Ikke minst er hendelsen i moskeen i Bærum i fjor en påminnelse om at dette dessverre er nødvendig, sier tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– PST kommer hvert år med sin nasjonale trusselvurdering. Denne tilskuddsordningen vil gi dem som anses å være spesielt utsatt av PST muligheten til å søke tilskudd for sikre sitt tros- eller livssynssamfunn, sier Mæland.

Tilskuddsordningen skal forvaltes av Politidirektoratet. Søknadsfristen settes til 1. november for 2020 og til 1. mars for påfølgende år.

Frist for høringsinnspill settes til 7. oktober.

Høring - tilskuddsordning for sikringstiltak til tros- og livssynssamfunn