Mandat for ekspertutvalg om virusvektor-vaksiner

Verden og Norge er i en pågående pandemi hvor både pandemien og tiltakene for å begrense pandemien har store konsekvenser for samfunnet. FHI har gjort vurderinger knyttet til bruken av AstraZeneca-vaksinen og foreløpige vurderinger av Janssen-vaksinen. Regjeringen ønsker å gjøre nye vurderinger av konsekvensene av å bruke eller ikke bruke disse vaksinene i vaksinasjonsprogrammet.

Regjeringen har lagt til grunn at koronavaksinasjonsprogrammet skal ha samme overordnede mål som regjeringens strategi og plan for håndtering av covid-19-pandemien: Ivareta helse, redusere forstyrrelser i samfunnet og beskytte økonomien. Å ikke bruke virusvektorvaksiner vil forsinke fullvaksineringen av befolkningen.

Ekspertutvalget skal foreta en helhetlig risikovurdering av å ta virusvektorvaksinene i bruk. Risikovurderingene skal gjøres på individnivå og på samfunnsnivå, og skal bl.a. dekke:

  • vurderinger av bruk i ulike aldersgrupper
  • mulighet for kompenserende tiltak som screening av personer før eller etter vaksinering for å forebygge bivirkninger eller få rask medisinsk oppfølging
  • vurderinger om tillit til vaksineprogrammet og befolkningens ønske om å få de ulike vaksinene
  • frivillig bruk av AstraZeneca- og/eller Janssen-vaksinen for de som ønsker raskere vaksinering, gitt at vaksinene er godkjent for bruk av EMA

Norske tall er små, og dermed usikre. Internasjonalt er det vaksinert mange millioner, og det finner nå sted et stort arbeid for å øke kunnskapen om risikoen for alvorlige bivirkninger. Utvalget skal særlig vurdere om kunnskap som finnes internasjonalt kan supplere norske data ved vurdering av risiko for alvorlige bivirkninger.

Utvalget skal gjøre vurderinger om samfunnsmessige konsekvenser (sosiale, økonomiske og helsemessige) av å ikke ta AstraZeneca- og/eller Janssen-vaksinen i bruk. Herunder

  • belyse potensiell forekomst av covid-19-sykdom, evt. covid-19-dødsfall i spesielt yngre aldersgrupper, inkludert eventuelle data på konsekvenser av senvirkninger av covid-19
  • risikoen for sviktende etterlevelse av smitteverntiltak dersom vaksinasjonsprogrammet blir vesentlig forsinket
  • helsetap som følge av smitteverntiltak, herunder redusert kapasitet til behandling av andre pasienter i helsetjenesten
  • samfunnsøkonomiske konsekvenser ved de ulike alternativene

Utvalget har mandat til å innhente data utenfor utvalget, som grunnlag for arbeidet. For eksempel kan det ved behov innhentes modelleringer og statistikk fra Folkehelseinstituttet. Utvalget skal gjøre rettslige vurderinger av sine anbefalinger, opp mot blant annet smittevernloven og helselovgivningen. Utvalget skal, basert på ovennevnte vurderinger, gi Regjeringen en anbefaling om hvordan EMA-godkjente virusvektorvaksiner bør brukes i Norge.