Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

For få elever gjennomfører videregående opplæring. Det er derfor et mål å få flere ungdommer til å fullføre og bestå.

Illustrasjonsbilde
Foto: Sveinung Ystad

Et tett samarbeid mellom staten, fylkeskommuner og kommuner ble etablert i 2010 som prosjektet "Ny GIV". Dette prosjektet er nå avsluttet,  men et forsterket samarbeid med fylkeskommunene for å få flere til å gjennomføre videregående opplæring ble videreført i "Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring". Programmet varer ut 2016.

Lenke til rapporter og presentasjoner for Ny GIV 2010-2013

Målgruppen i Program for bedre gjennomføring er både elever som står i fare for ikke å gjennomføre videregående opplæring, og ungdom mellom 15 og 21 år som står utenfor opplæring og arbeid.

Departementet har i samarbeid med fylkeskommunene identifisert kritiske overganger i videregående opplæring der det er særlig viktig å sette inn tiltak. Overgangene beskrives i  et rammeverk for bedre gjennomføring. Rammeverket skal bidra til å bedre systematikken  i fylkeskommunens arbeid med å implementere gode tiltak for målgruppen.

Vis rammeverket

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring  inneholder både nasjonale, regionale og lokale tiltak. Et godt kunnskapsgrunnlag er viktig i arbeidet for å identifisere hvilke tiltak som har effekt. 

Det er utarbeidet et erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag som bygger på innspill fra fylkeskommunene, og et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag utarbeidet av Kunnskapssenteret på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, se under:

Erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag

Kunnskapssenter - frafall rapport

De siste forskningsrapportene om frafall finner du her:

Nye forskningsrapporter

I Program for bedre gjennomføring jobbes det langs to hovedspor:

Spor 1 handler om å systematisere og videreutvikle fylkeskommunens samlede kunnskap og erfaringer med tiltak rettet mot målgruppen. Dette arbeidet tar utgangspunkt i  rammeverket og koordineres i et nasjonalt nettverk. Hver fylkeskommune er representert med to personer som har et særlig ansvar for arbeidet med økt gjennomføring i sitt fylke. Nettverket er en arena for kunnskapsutveksling, drøfting av mulige tiltak og initiativ, kompetanseutvikling og erfaringsdeling. Nettverket ledes av departementet og møtes regelmessig.

Spor 2 er en målrettet forskningsinnsats. Forskningsmiljøer og fylkeskommuner har - blant annet på bakgrunn av Kunnskapssenterets rapport -  søkt om midler til å finansiere ulike forskningsprosjekter som det er grunn til å anta vil øke gjennomføringen.

De som har fått støtte er:

  • Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Oslo kommune: Utprøving av ulike modeller for intensivopplæring i matematikk på 8. trinn og i Vg1 studieforberedende.
  • Senter for økonomisk forskning (SØF) i samarbeid med Nordland-, Rogaland-, Sør-Trøndelag- og Vest-Agder fylkeskommune : Utprøving av modell for intensivopplæring i matematikk i Vg1 innen yrkesfag.
  • Universitetet i Bergen (UiB) i samarbeid med Hordaland- Nordland-  Sogn og Fjordane- og Troms fylkeskommune: Prøver ut to modeller rettet mot å forbedre det psykososiale læringsmiljøet, for å se om det kan gi elevene bedre psykiske helse, bedre skoleprestasjoner og redusere frafallet.
  • Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i samarbeid med Akershus-, Aust-Agder-, Hedmark-, Nord-Trøndelag- og Oppland fylkeskommune: Gjennomfører en modell for identifisering, kartlegging og oppfølging av elever i risikosonen basert på en modell som har vært brukt i Akershus.

Vi kan kalle dette en skrittvis reform, med en tydelig kunnskapsbasert innsats. Vi skal ta med oss erfaringene fra tidligere satsinger, og bruke forskning for å finne nye tiltak for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Vi ønsker systematisk utprøving av tiltak lokalt for å se hva som har effekt før vi bestemmer om de skal rulles ut over hele landet, sier Torbjørn Røe Isaksen.

 

Til toppen