Statsbudsjettet 2015

Statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram onsdag 8. oktober klokken 10.00. (Ill.: FIN/Linda Astor)

 

Budsjettdokumenter: 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjettforslag: 
Prop. 1 S BLD

Regjeringens budsjettforslag (gul bok):
Prop. 1 S (2014-2015)

Nasjonalbudsjettet:
Meld. St. 1 (2014-2015)

 

Pressemeldinger fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: