Statsbudsjettet 2013 for Miljøverndepartementet: A-Å

Byplanlegging- Geodata- Friluftsliv- Karbondioksid CO2-kompensasjon- Kulturminner og kulturmiljø- Miljøforskning- Nasjonalparker- Nasjonalpark- og naturinformasjonssentre- Naturmangfold- Rovvilt- Skogvern- Verneområder- Vrakpant

Byplanlegging

Regjeringen foreslår en ny satsing rettet mot byene som skal bidra til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging. En bevilgning på 30 millioner kroner til prosjektet, vil hovedsakelig være en tilskuddsordning til kommuner som aktivt vil følge opp målene for en bærekraftig by- og boligpolitikk.

Geodata

Regjeringen foreslår 733 millioner kroner i 2013 til området kart, geodata og eiendomsinformasjon. Dette er en økning på 90 millioner kroner eller ca 14 prosent fra 2012. Det foreslås en bevilging til jordobservatoriet i Ny-Ålesund på 45,6 millioner kroner. Regjeringen foreslår også en bevilgning på 25,8 millioner kroner til tinglysningssystemet Regina.

Friluftsliv

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til friluftsliv med 20 millioner kroner. 12 millioner kroner vil bli benyttet til ulike friluftstiltak. Resten av økningen vil bl.a. gå til Midlene vil bl.a. gå til sikring av nye friluftsområder, vedlikehold av statlig eide bygninger i de sikrede friluftsområdene, og økt støtte til friluftsrådene og nettverket Forum for natur og friluftsliv i fylkene. Det vil også bli benyttet midler til arbeid med en nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv.

Karbondioksid

CO2-kompensasjon

Regjeringen vil etablere en CO2-kompensasjonsordning for industrien. Den nye ordningen skal forvaltes av Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif). Basert på dagens kvoteprisnivå vil ordningen grovt anslått kunne få en årlig kostnad på om lag 500 millioner kroner. Omfanget av ordningen vil imidlertid kunne variere fra år til år avhengig av utviklingen i kvoteprisen. Ordningen skal gjelde fra 1.7.2013. Det foreslås 20 millioner kroner til dekning av administrative utgifter til etablering og forvaltning av ordningen i 2013.  

Kulturminner og kulturmiljø

Regjeringen foreslår økt bevilgning til kulturminner og kulturmiljøer. Om lag 45 millioner kroner vil bli benytte til Riksantikvarens Bevaringsprogram for kulturminner. I tillegg vil det bli benyttet midler til Riksantikvarens Kunnskapsløft og driftsbudsjett.   Norsk kulturminnefond vil fra 2013 organiseres som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og budsjettet til Norsk kulturminnefond styrkes med 2 millioner kroner. Det er satt av 5 mill. kroner til verdsarvsenterne som skal fordeles  mellom Vega, Vestnorsk fjordlandskap og Alta).

Miljøforskning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til forskningsprogrammer med 23,2 millioner kroner. Rovdyrforskning, byforskning og klimaforskning foreslått økt med henholdsvis 2, 5 og 10 millioner kroner.

I tillegg er nasjonale oppgaver foreslått økt med 9,1 millioner kroner hvorav 7,2 millioner kroner skal gå til lange overvåkingsserier. Basisbevilgningene er foreslått økt med 5,2 millioner kroner.

Bevilgningene til miljødata og overvåking er foreslått økt med 5,2 millioner kroner.

Nasjonalparker 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 68 millioner kroner for å dekke forventede erstatningsutbetalinger i 2013 for tidligere vernede nasjonalparkområder til grunneiere og rettighetshavere. Med dette forventes det at storparten av etterslepet på erstatningsutbetalinger for nasjonalparkplanen vil være ferdigstilt i 2013.

Nasjonalpark- og naturinformasjonssentre

Regjeringen foreslår å styrke nasjonalparksentrene og naturinformasjonssentrene med 6,7 millioner kroner. Av økningen vil 3 millioner kroner gå til utstillinger og informasjonsarbeid i sentrene og til tiltak som kobler sammen forvaltning, naturinformasjon, naturveiledning, guiding og reiseliv. Til informasjonsarbeid og utstillinger ved rovviltsentrene spesielt er det lagt inn en økning på 3,7 millionerkroner.

Naturmangfold

Regjeringen foreslår en økning på 197 millioner kroner sammenlignet med 2012 til å ta vare på naturmangfoldet. De største økningene er på 111 millioner kroner til frivillig skogvern, 68 millioner kroner til erstatningsutbetalinger på nasjonalparkplanen, 22 millioner kroner til oppfølging av rovviltforliket, 20 millioner kroner til friluftsliv og 14 millioner kroner til nye forvalterstillinger i verneområde samt driftsutgifter for verneområdestyrene.

Rovvilt

Regjeringen foreslår økte bevilgninger på 22 millioner kroner til oppfølging av rovviltforliket. (Representantforslag 163 S (2010-2011)), Denne bevilgningen skal blant annet gå til styrking av Statens naturoppsyn, godtgjøring av deltakere under skadefellingsforsøk, kurs- og informasjonssenter, overvåking og beredskapsordninger for håndtering av henvendelser om rovvilt i beitesesongen, samt bevilgning til utvidelse av et forvaltningsrettet forskningsprosjekt i sørsamiske tamreinområder.

Skogvern

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 111 millioner kroner til 231 millioner kroner. Økningen vil gå til å fatte vedtak om frivillig skogvern for et stort antall områder. De aktuelle områdene ligger i en rekke fylker.

Verneområder

Regjeringen vil styrke forvaltningen av verneområdene gjennom etablering av lokal forvaltning av nasjonalparker og store verneområder. Regjeringen følger opp fjorårets budsjettøkning til forvaltning av verneområdene med ytterligere 14 millioner kroner. Midlene vil blant annet gå til ansettelse av nasjonalparkforvaltere, etablering av nasjonalparkstyrer, utarbeidelse av forvaltningsplaner og styrket oppsyn.

Vrakpant

Regjeringen vil øke vrakpanten for kasserte biler fra kr. 2000,- til kr. 2500,- fra og med 2013.